Улога лабораторија

Улога лабораторија у контроли хране у БиХ

На основу одредби Закона о храни („Службени гласник БиХ, број 50/04) Агенција за безбједност хране БиХ је, између осталог, дужна прикупљати и анализирати податке како би се омогућило карактеризирање и праћење ризика који имају директан или индиректан утицај на безбједност хране и хране за животиње.

Агенција за безбједност хране БиХ је, од свог оснивања, успоставила веома успјешну сарадњу са лабораторијима за контролу хране у Босни и Херцеговини који редовно достављају извјештаје о резултатима лабораторијских анализа хране што је за Агенцију за безбједност хране БиХ од изузетне важности при извршавању задатака везаних за потенцијалне процјене ризика у храни, као и смањивања истих, а све у циљу заштите високог нивоа здравља потрошача.

У оквиру пројекта IPA 2007 „Подршка у припреми и проведби законодавства из области хране у БиХ“ сачињен је Државни план за лабораторије, који узима у обзир све расположиве податке као и закључке који су документовани у “Анализи статуса quo мреже лабораторија“, која је урађена у оквиру овог пројекта, а која се заснива на информацијама које су доставиле лабораторије и које су прикупљене током посјета БиХ лабораторијима из области контроле хране.

Садржај овог документа је заснован на:

 1. Извјештају „Анализа статуса quo мреже лабораторија“ којег је сачинио стручњак за лабораторије овог пројекта;
 2. Резултатима почетних активности по питању акредитације;
 3. Разговорима са менаџментом лабораторија у БиХ.

Циљ овог документа је да се нагласе услови који су потребни да би се осигурало да се мрежа лабораторија БиХ успостави и да функционише у складу са модалитетима и стандардима који су у складу са службеним системом контроле хране. Неопходно је да мрежа лабораторија БиХ функционише унутар система контроле који осигурава вршење координиране службене контроле. У складу са приступом „слагања блокова“ (WHO „Глобална стратегија за безбједност хране“), мрежа лабораторија је један од стубова на којем се заснива систем контроле безбједности хране. У складу са међународним референтним документима, систем контроле хране треба се састојати од сљедећих компоненти: Закона о храни; контроле хране (управљање); инспекцијске службе; лабораторијске службе (епидемиолошки надзор и контрола); информације и комуникација; обуке. Процјена и стратегија за лабораторијске услуге не може бити припремљена на самосталној основи. Лабораторијске услуге су главна компонента система који ће се примарно фокусирати на потребе и захтјеве предвиђене системом контроле хране. Другим ријечима, резултат мреже лабораторија по питању функције и стандарда мора бити циљан и усклађен са потребама осталих елемената у систему. У вези са горе наведеним, мрежа лабораторија БиХ се може посматрати као самостална, а такође и као једна од компоненти БиХ система безбједности хране. Овај документ се бави питањима која се односе на унутрашњу организацију и структурални развој као и улогу лабораторија БиХ унутар система безбједности хране. Важно је нагласити да би нови систем безбједности хране требао имати интегрисани приступ који узима у обзир јасну расподјелу одговорности између јавне контроле и субјеката у пословању с храном.

Агенција је у оквиру пројекта IPA 2008 „Јачање капацитета лабораторија за контролу хране у БиХ” неопходном лабораторијском опремом опремила осам лабораторија:

 • Институт за јавно здравство РС,
 • Федерални завод за пољопривреду,
 • Ветеринарски факултет Универзитета у Сарајеву,
 • Ветеринарски Институт „др Васо Бутозан“ Бања Лука РС,
 • Федерални агромедитерански завод Мостар,
 • Ветеринарски завод Бихаћ,
 • Федерални завод за јавно здравство,
 • Лабораториј за контролу хране Одјела за јавно здравство Брчко дистрикта БиХ.

Свеукупна вриједност тендера је износила €750.000 у који се убраја сљедећа опрема:

 • Гасни хроматограф – са ECD и NPD детекторима,
 • Гасни хроматограф (HRGC) са масеним спектрометријским детектором (LRMS),
 • Високо перформансни течни хроматограф са МС-МС детектором,
 • Високо перформансни течни хроматограф флоресцентни детектор и DAD,
 • Flame with Hydride Generation Accessory,
 • Атомски апсорпцијски спектрометар са графитном пећи,
 • Микровални дигестивни систем,
 • ELISA прибор микро-плоча за читање,
 • Ротирајући вакум испаривач,
 • Вакум грана и прибор за употребу са екстракцијом из чврсте фазе са тинтом,
 • Аутоматизирани гел пропусности хроматографског система.

У циљу реализације активности у оквиру USAID/FARMA пројекта подкомпонента „Унапређење лабораторија за контролу остатака пестицида у Босни и Херцеговини“, извршен је стручни обилазак лабораторија које врше лабораторијске анализе на присуство остатака пестицида.

На основу обиласка лабораторија које врше анализе остатака пестицида утврђено је да лабораторији посједују опрему за анализе остатака пестицида, али будуће активности требају да се заснивају на додатним стручним едукацијама као и организацији међулабораторијских испитивања која су најбољи показатељ стања и могућности лабораторији за вршење лабораторијских анализа. У оквиру наведеног пројекта проведено је међулабораторијско испитивање у којем је учествовало седам лабораторија за контролу остатака пестицида у намирницама биљног поријекла у Босни и Херцеговини, док је за организатора међулабораторијског испитивања изабран Завод за јавно здравство из Марибора, Република Словенија.

У циљу додатног јачања и унапређења лабораторија за контролу хране у Босни и Херцеговини Агенција за безбједност хране БиХ је организирала и велики број обука намијењених за особље лабораторија, а које су за циљ имале стицање нових сазнања у области лабораторијских анализа хране усклађених са ЕУ стандардима.