Донесен Правилник о максималним нивоима резидуа пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла

Правилник о максималним нивоима резидуа пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла донесен је, на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, на 41. сједници Савјета министара Босне и Херцеговине одржаној 24. јуна 2021. године.

Наведеним правилником одређују се највећи нивои резидуа пестицида (Maximum Residue Levels, MRL) у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла ради осигурања високог нивоа заштите потрошача, у складу са општим принципима прописаним Законом о храни („Службени гласник БиХ“, број 50/04) и одредбама на нивоу Босне и Херцеговине које се односе на резидуе пестицида.

Сврха доношења овог правилника је потпуна усклађеност са Уредбом (ЕЗ) бр. 396/2005 Европског парламента и Савјета о максимално дозвољеним количинама резидуа пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла, као и дефинисање појединих одредби  у вези са припремом и начином имплементације контролних планова за испитивање резидуа пестицида у храни.

Након објаве у „Службеном гласнику БиХ“, Правилник о максималним нивоима резидуа пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла бит ће доступан  путем званичног веб сајта Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о максималним нивоима резидуа пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла („Службени гласник БиХ“, бр. 89/12, 92/17 и 21/19).