Заједничко саопштење за јавност Агенције за безбједност хране БиХ и Федералне управе за инспекцијске послове

Усмјереним појачаним инспекцијским надзорима на тржишту и у пунионицама воде у ФБиХ, које су на иницијативу Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине и Федералне управе за инспекцијске послове, спровели надлежни кантонални и градски инспекцијски органи и Федерална управа за инспекцијске послове, према доступним и сублимираним подацима о поступању кантоналних, градских и федералних инспектора, утврђено је сљедеће:

  • воде обухваћене мониторингом Завода за јавно здравство ФБиХ купљене су и њихови узорци достављени на анализу надлежној служби Завода у октобру, новембру и децембру 2021. године. Од седам (7) вода које, према резултатима мониторинга Завода садрже бактерије које не смију бити присутне у природним минералним и природним изворским водама, рок употребе шест (6) спорних вода истекао је најкасније до септембра 2022. године, док је за једну воду рок употребе истекао 17.11.2022. године. Подсјећамо, Информација Завода за јавно здравство ФБиХ сачињена је 18.10.2022. године, а запримљена у ФУЗИП дана 25.10.2022. године, када је прослијеђена надлежним министарствима здравства, те кантоналним, градским и опћинским инспекцијским органима на надлежно поступање;
  • на тржишту у ФБиХ нису затечене залихе вода из анализираних серија за које је лабораторијском анализом у току мониторинга Завода за јавно здравство ФБиХ утврђена неусклађеност;
  • у предмету контроле појединих кантоналних инспекција, за појединачне воде чији су узорци анализираних серија у току мониторинга били неисправни, а које су у моменту вршења инспекцијског надзора затечене у промету, произвођачи су доставили извјештаје испитивањȃ која су вршена у току редовне самоконтроле. Сви достављени извјештаји су у погледу микробиолошке исправности одговарали параметрима за воду, сходно одредбама Правилника о природним минералним и природним изворским водама;
  • у извршеним надзорима у пунионицама природних минералних и природних изворских вода у ФБиХ узети су узорци по неколико различитих серија готових производа природних минералних и природних изворских вода. Према запримљеним коначним налазима са аспекта микробиолошке анализе, сви испитивани узорци ОДГОВАРАЈУ параметрима прописаним Правилником о природним минералним и природним изворским водама („Службени гласник БиХ“, број: 26/10 и 32/12, чл. 19. и 20.). Инспекторима су у току инспекцијског надзора такође предочени и резултати великог броја редовних (седмичних, мјесечних, годишњих и трогодишњих) лабораторијских анализа које субјекти надзора врше у процесу самоконтроле и периодичне законске контроле. Сви предочени резултати анализа су били уредни;
  • у извјештају надлежне кантоналне инспекције Тузланског кантона констатовано је да је пунионици воде компаније „ГАКОМ“ д.о.о. Грачаница, због утврђених неправилности изречена управна мјера – забрана даљње производње и пуњења воде и дистрибуције затечених количина воде „Природна негазирана вода Ледена“ (2.436 комада различитих паковања воде), до прибављања рјешења надлежног органа. Субјект у пословању са храном не посједује Рјешење о признавању природних минералних и природних изворских вода, које је неопходно за стављање наведене воде на тржиште;
  • информацијом кантоналног инспектора за храну Катоналне управе за инспекцијске послове Сарајево, Агенција за безбједност хране БиХ је 19.12.2022. године обавијештена да је на тржишту Кантона Сарајево у промету затечена флаширана природна изворска вода „Бистрица“, произвођача „GEMEX“ д.о.о. Сарајево, која не посједује Рјешење о признавању природних минералних и природних изворских вода, неопходно за стављање наведене воде на тржиште. Рјешењем поступајућег инспектора изречена је управна мјера привремене забране стављања производа на тржиште, повлачење из промета и обавјештавање свих купаца о разлогу повлачења. Субјект у пословању са храном поднио је Агенцији Захтјев за признавање природне изворске воде;
  • У инспекцијским надзорима су утврђене и мање неправилности из области санитарне инспекције, због чега су поступајући кантонални санитарни инспектори предузели законом прописане мјере с циљем отклањања уочених недостатака.

Подсјећамо да Агенција  за безбједност хране БиХ, у складу са својим надлежностима, доставља свим инспекцијским органима редовне обавијести и препоруке у циљу праћења стања у области природних минералних, природних изворских и стоних вода, а што је урађено и у текућој години. Такође, након објаве информације ЗЗЈЗ ФБиХ, свим инспекцијским органима у БиХ Агенција је упутила Препоруку за праћење стања у области природних минералних, природних изворских и стоних вода, како би на основу исхода инспекцијског надзора могла благовремено управљати ризиком и предузимати мјере заштите здравља и права потрошача опозивом или повлачењем производа са тржишта и обавјештавањем јавности.

С друге стране, Федерална управа за инспекцијске послове је, упркос чињеници да за област безбједности хране једнаке надлежности дијели с кантоналним, градским и општинским инспекцијским органима, а  примарно са циљем заштите јавног здравља, интереса и права потрошача, те ради цјеловитог информисања јавности и спровођења даљих мјера од стране надлежних органа, дана 28.11.2022. године кантоналним министарствима здравства, управама за инспекцијске послове, кантоналним и општинским санитарним инспекторима, упутила захтјев за достављање повратних информација о предузетим мјерама у предмету контроле флашираних вода за пиће инициране након запримања резултата мониторинга Завода за јавно здравство ФБиХ.

Федерална управа за инспекцијске послове и инспекцијски органи у ФБиХ настављају спровођење појачаних инспекцијских надзора сходно Препоруци Агенције за безбједност хране БиХ за праћење стања у области природних минералних, природних изворских и стоних вода.

С обзиром на то да се ради о питању од изнимног јавноздравственог интереса, изражавамо жаљење што о сазнањима Завода за јавно здравство ФБиХ о евентуалној неусклађености флаширане воде нисмо били благовремено информисани, што је онемогућило хитно предузимање мјера заштите здравља и интереса потрошача на основу резултата мониторинга, који је спровео Завод за јавно здравство.

Како би се обезбједило спровођење мјера из Закона о храни, Агенција за безбједност хране БиХ позива све надлежне органе да обезбједе максималан допринос и међусобну сарадњу са циљем унапређења ефективне повезаности између функција процјене ризика, управљања ризиком и комуникације ризика, у функцији обезбјеђења високог нивоа заштите живота и здравља људи.