Набавке

У складу са чланом 17. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14 и 59/22) и чл. 4. и 5. Правилника о јавним набавкама у Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине (број: 01-1-02-3-86/15 од 23.01.2015. године) сачињен је План набавки у Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине.

План јавних набавки сачињен је према реалном сагледавању потреба Агенције за набавком одређених роба, услуга или радова, а у складу са исказаним потребама у захтјеву за додјелу средстава из Буџета као и одобреним буџетским средствима за текућу годину. Планом набавка обухваћене су јавне набавке које Агенција планира спровести у текућој буџетској години, укључујући и набавке које спадају у мале вриједносне разреде, а све у циљу транспарентности и јавности рада Агенције. У случају новонасталих потреба Агенције или услијед других оправданих околности које нису постојале или се нису могле предвидјети у вријеме доношења Плана јавних набавки, врше се измјене и допуне Плана јавних набавка Агенције, под условом да су претходно осигурана буџетска средства. Све евентуалне измјене и допуне Плана набавки благовремено ће се објавити на web страници.

Redni brojDokument
51Privremeni plan nabavki Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za period 01.01. - 30.06.2024. godine
50Privremeni plan nabavki Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za period 01.01.2024. - 31.03.2024. godine
49Plan nabavki Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2023. godinu
48Odluka o dopuni Plana nabavki za 2023. godinu
47Plan nabavki Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2023. godinu
46Odluka o dopuni Plana nabavki za 2023. godinu
45Izmjene plana nabavki Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2023. godinu
44Odluka o donošenju Izmjene plana nabavki za 2023. godinu
43Plan nabavki Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2023. godinu
42Odluka o donošenju Plana nabavki za 2023. godinu
41Privremeni plan nabavki Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za period 01.01.2023. - 31.03.2023. godine
40Dopuna Plana nabavki za 2022. godinu
39Plan nabavki Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za period I-XII 2022. godine
38Dopuna Plana nabavki za 2022. godinu
37Plan nabavki Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za period I-XII 2022. godine
36Odluka o dopuni Plana nabavki za 2022. godinu
35Plan nabavki Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za period I - XII 2022. godine
34Odluka o donošenju plana nabavki za 2022. godinu
33Privremeni plan nabavki Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za period I-VI 2022. godine
32Privremeni plan nabavki Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za period I-III 2022. godine
31Ažurirani Privremeni plan nabavki Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za period I-XII 2021. godine
30Odluka o dopuni privremenog Plana nabavki za period I-XII mjesec 2021. godine
29Privremeni plan nabavki Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za period I-XII 2021. godine
28Odluka o donošenju privremenog Plana nabavki za period I-XII mjesec 2021. godine
27Ažurirani Privremeni plan nabavki Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za period I-IX 2021. godine
26Odluka o izmjenama i dopuni privremenog Plana nabavki za period I-IX mjesec 2021. godine
25Privremeni plan nabavki I-IX - Izmjena 31.08.2021
24Odluka o izmjenama privremenog Plana nabavki za period I-IX mjesec 2021. godine
23Privremeni plan nabavki Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za period I‐IX 2021. godine
22Odluka o donošenju privremenog Plana nabavki za period I-IX mjesec 2021. godine
21Ažurirani privremeni plan nabavki Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za period I-VI 2021. godine
20Odluka o dopuni privremenog Plana nabavki za period I-VI mjesec 2021. godine
19Ažurirani privremeni Plan nabavki Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za period I-VI mjesec 2021. godine
18Odluka o izmjenama i dopuni privremenog Plana nabavki za period I-VI mjesec 2021. godine
17Privremeni Plan nabavki Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za period I-VI mjesec 2021. godine
16Odluka o donošenju privremenog Plana nabavki za period I-VI mjesec 2021. godine
15Privremeni Plan nabavki Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za period I-III mjesec 2021. godine
14Odluka o donošenju privremenog Plana nabavki za period I-III mjesec 2021. godine
13Ažurirani plan nabavki Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2020. godinu
12Ažurirani plan nabavki Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2020. godinu
11Plan nabavki Agencije za sigurnost hrane BiH za 2020. godinu
10Privremeni plan nabavki Agencije za sigurnost hrane BiH za period januar - septembar 2020. godine
9 Privremeni plan nabavki Agencije za sigurnost hrane BiH za period januar - juni 2020. godine
8 Privremeni plan nabavki Agencije za sigurnost hrane BiH za period januar - mart 2020. godine
7Plan nabavki Agencije za sigurnost hrane BiH za 2019. godinu
6Privremeni Plan nabavki Agencije za sigurnost hrane BiH za period januar–decembar 2019. godine
5Privremeni Plan nabavki Agencije za sigurnost hrane BiH za period januar-septembar 2019. godine
4Privremeni Plan nabavki Agencije za sigurnost hrane BiH za period januar-juni 2019. godine
3Privremeni Plan nabavki Agencije za sigurnost hrane BiH za period januar-mart 2019. godine
2Odluka o izmjenama Plana nabavki Agencije za sigurnost hrane BiH za 2018. godinu
1Plan nabavki Agencije za sigurnost hrane BiH za 2018. godinu