Набавке

У складу са чланом 17. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и чл. 4. и 5. Правилника о јавним набавкама у Агенцији за безбједност хране БиХ (број: 01-1-02-3-86/15 од 23.01.2015. године) сачињен је План набавки у Агенцији за безбједност хране БиХ.

План јавних набавки сачињен је према реалном сагледавању потреба Агенције за набавком одређених роба, услуга или радова, а у складу са исказаним потребама у захтјеву за додјелу средстава из Буџета као и одобреним буџетским средствима за текућу годину. Планом набавка обухваћене су јавне набавке које Агенција планира спровести у текућој буџетској години, укључујући и набавке које спадају у мале вриједносне разреде, а све у циљу транспарентности и јавности рада Агенције. У случају новонасталих потреба Агенције или услијед других оправданих околности које нису постојале или се нису могле предвидјети у вријеме доношења Плана јавних набавки, врше се измјене и допуне Плана јавних набавка Агенције, под условом да су претходно осигурана буџетска средства. Све евентуалне измјене и допуне Плана набавки благовремено ће се објавити на web страници.

Редни бројДокумент
1План набавки Агенције за безбједност хране БиХ за 2018. годину
2Одлука о измјенама Плана набавки Агенције за безбједност хране БиХ за 2018. годину
3Привремени План набавки Агенције за безбједност хране БиХ за период јануар-март 2019. године
4Привремени План набавки Агенције за безбједност хране БиХ за период јануар-јуни 2019. године
5Привремени План набавки Агенције за безбједност хране БиХ за период јануар-септембар 2019. године
6Привремени План набавки Агенције за безбједност хране БиХ за период јануар-децембар 2019. године
7План набавки Агенције за безбједност хране БиХ за 2019. годину
8Привремени план набавки Агенције за безбједност хране БиХ за период јануар-март 2020. године
9Привремени план набавки Агенције за безбједност хране БиХ за период јануар- јуни 2020. године
10Привремени план набавки Агенције за безбједност хране БиХ за период јануар-септембар 2020. године
11План набавки Агенције за безбједност хране БиХ за 2020. годину
12Ажурирани план набавки Агенције за безбједност хране Босне и Херецеговине за 2020. годину
13Ажурирани план набавки Агенције за безбједност хране Босне и Херецеговине за 2020. годину
14Одлука о доношењу привременог Плана набавки за период I-III мјесец 2021. године
15Привремени План набавки Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за период I-III мјесец 2021. године
16Одлука о доношењу привременог Плана набавки за период I-VI мјесец 2021. године
17Привремени План набавки Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за период I-VI мјесец 2021. године
18Одлука о измјенама и допуни привременог Плана набавки за период I-VI мјесец 2021. године
19Ажурирани привремени План набавки Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за период I-VI мјесец 2021. године
20Одлука о допуни привременог Плана набавки за период I-VI мјесец 2021. године
21Ажурирани привремени план набавки Агенције за сигурност хране Босне и Херцеговине за период I-VI 2021. године
22Одлука о доношењу привременог Плана набавки за период I-IX мјесец 2021. године
23Привремени план набавки Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за период I‐IX 2021. године
24Одлука о измјенама привременог Плана набавки за период I-IX мјесец 2021. године
25Привремени план набавки I-IX - Измјена 31.08.2021
26Одлука о измјенама и допуни привременог Плана набавки за период I-IX мјесец 2021. године
27Ажурирани Привремени план набавки Агенције за сигурност хране Босне и Херцеговине за период I-IX 2021. године
28Одлука о доношењу привременог Плана набавки за период I-XII мјесец 2021. године
29Привремени план набавки Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за период I-XII 2021. године
30Одлука о допуни привременог Плана набавки за период I-XII мјесец 2021. године
31Ажурирани Привремени план набавки Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за период I-XII 2021. године
32Привремени план набавки Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за период I-III 2022. године
33Привремени план набавки Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за период I-VI 2022. године
34Одлука о доношењу Плана набавки за 2022. годину
35План набавки Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за период I - XII 2022. године
36Одлука о допуни Плана набавки за 2022. годину
37План набавки Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за период I-XII 2022. године