Објављена два извјештаја о кумулативној процјени ризика од резидуа пестицида у храни

Ризик за потрошаче услијед изложености резидуама пестицида у храни тренутно се процјењује за сваку супстанцу појединачно. Међутим, многи пестициди имају сличан ефект и њихов утјецај на људско здравље може бити већи у комбинацији, него индивидуално.

Стога је Европска агенција за безбједност хране (Еuropean Food Safety Authority, ЕFSА) развила методологију за спровођење кумулативне процјене ризика (Cumulative Risk Assessment, CRA) од резидуа пестицида у храни. Развијена је и процедура за успостављање кумулативних група за процјену пестицида (Cumulative Assessment Groups, CAGs) на основу њихових заједничких токсиколошких ефеката.

Као дио програма развоја методологије за спровођење кумулативне процјене ризика настале су двије пилот процјене ризика. Једна се односи на хроничне ефекте на тироидни систем, а друга на акутне ефекте на нервни систем. Документи су доступни на сљедећим линковима:

Кумулативна карактеризација ризика пестицида који имају хронични ефект на штитњачу,
Кумулативна карактеризација ризика пестицида који имају акутни ефект на нервни систем.

Пилот процјене засноване су на кумулативним групама за процјену пестицида за сваки од четири размотрена ефекта у оквиру процјене. Двије кумулативне групе кориштене за процјену ефекта на штитњачу садржавале су појединачно 124 и 18 активних супстанци, док су друге двије кумулативне групе кориштене за процјену учинка на нервни систем појединачно садржавале 100 и 47 супстанци.

Генерални закључак за обе процјене је да је ризик за потрошаче услијед кумулативне изложености пестицидима кроз исхрану, сa различитим ступњевима безбједности, испод вриједности које би захтијевале регулаторну акцију за све групе популације које су биле обухваћене процјеном.

Извјештаји су финализирани након двомјесечног периода конзултација у којем је ЕFSА добила вриједне повратне информације бројних заинтересованих страна, укључујући националне институције, академску заједницу, невладине организације и комерцијална удружења. У склопу конзултација, одржан је и састанак са заинтересованим странама на којем је разјашњена методологија и резултати рада.

У предстојећем периоду бит ће спроведене процјене ефекта пестицида на друге органе и тјелесне функције. ЕFSА тренутно, у сарадњи са Европском комисијом, припрема свеобухватни план за спровођење процјена.

Легислативом ЕУ о максимално дозвољеним нивоима резидуа пестицида (Maximum Residue Levels, MRLs) прописано је да одлуке о одређивању MRL требају узети у обзир кумулативни ефект пестицида када буду доступне методе за процјену таквог ефекта. Додатно, легислатива којом је регулисано стављање пестицида на тржиште прописује да пестициди не би требали имати штетан ефект на људе, укључујући кумулативни ефект.