Објављена Листа признатих природних минералних вода и природних изворских вода и Листа стоних вода у Босни и Херцеговини

У „Службеном гласнику БиХ“, број 1/23 од 6. јануара 2023. године објављена је Листа признатих природних минералних и природних изворских вода у Босни и Херцеговини и Листа стоних вода у Босни и Херцеговини. Поступак признавања спроводи Комисија за признавање природних минералних и природних изворских вода у Босни и Херцеговини, коју именује Савјет министара Босне и Херцеговине на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине. Рјешење о признавању на период од пет година од датума признавања доноси Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине.

На Листи признатих природних минералних и природних изворских вода у Босни и Херцеговини налази се укупно 71 вода, од чега је 35 природних минералних и 36 природних изворских вода. Једанаест стоних вода налази се на Листи стоних вода у Босни и Херцеговини.

Објавом ових Листа престају да важе Листа признатих природних минералних и природних изворских вода у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, број 21/22) и Листа столних вода у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, број 21/22).

Сходно захтјевима из Правилника о природним минералним и природним изворским водама, услови за признавање природних минералних и природних изворских вода су здравствена исправност, одговарајућа органолептичка својства, задовољавање захтјева геолошких, хидролошких, физичких, физичко-хемијских и хемијских испитивања, микробиолошких испитивања на извору, те фармаколошких, физиолошких и клиничких испитивања.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, по доношењу, доставља надлежним инспекцијским органима Рјешење о признавању природне минералне или природне изворске воде.

Субјект у пословању са храном, којем је издано Рјешење о признавању природне минералне или природне изворске воде, обавезан је најмање једном годишње прије пуњења, на властити трошак, спровести провјеру усклађености воде коју експлоатира са прописаним захтјевима у дијелу који се односи на микробиолошка и физичко-хемијска својства прописана Правилником. Поред тога, Правилником су прописане и службене контроле које су у надлежности инспекцијских органа.

Ако произвођач или инспекција, која је надлежна за службене контроле, утврде да квалитет природне минералне и природне изворске воде и услови под којим се оне експлоатирају, производе или пуне нису у складу са Правилником, произвођач је дужан обуставити експлоатацију, односно надлежна инспекција налаже обуставу производње и пуњења природне минералне и природне изворске воде до отклањања недостатака.

Детаљније информације о процесу признавања вода у Босни и Херцеговини, укључујући преглед досад изданих Рјешења о признавању природне минералне или природне изворске воде и Рјешења о упису у Регистар стоних вода можете пронаћи на сљедећем линку.