Објављене спецификације производа који су у процедури регистрације ознака

Спецификације прехрамбених производа који су у процедури регистрације назива заштићеном ознаком поријекла, односно заштићеном ознаком географског поријекла, објављене су 12. фебруара 2020. године, у складу са чланом 12., став (9) Правилника о системима квалитета за прехрамбене производе („Службени гласник БиХ“, број 90/18), на званичном веб сајту Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине. Захтјеви за регистрацију назива заштићеном ознаком  поднесени су за сљедеће производе:

  • „Височка печеница“ – захтјев за регистрацију назива заштићеном ознаком географског поријекла,
  • „Ливањски изворни сир“ – захтјев за регистрацију назива заштићеном ознаком поријекла,
  • „Ливањски сир“ – захтјев за регистрацију назива заштићеном ознаком географског поријекла и
  • „Невесињски кромпир“ – захтјев за регистрацију назива заштићеном ознаком географског поријекла.

Садржај захтјева објављен је у „Службеном гласнику БиХ“, број 10/20 од 11. фебруара 2020. године чиме је започео рок од два мјесеца за улагање приговора на објављени захтјев, како је прописано чланом 13. Правилника о  о системима квалитета за прехрамбене производе. Приговор се подноси на обрасцу изјаве о приговору из Анекса IV. наведеног правилника ако:

  • захтјев за регистрацију није у складу с одредбама члака 4. став (1) тач. к) и л) и ст. (2) и (3) и члана 48. овог правилника, или
  • би предложена регистрација ознаке угрозила постојање потпуно или ђелимично идентичне ознаке или жига или постојање производа који се налазе на тржишту најмање пет година прије дана објављивања захтјева у “Службеном гласнику БиХ” у складу с чланом 12. став (9) овог правилника, или
  • је ознака, за чију је регистрацију поднесен захтјев, по својој природи генеричка, о чему подносилац мора доставити потребне доказе.

Спецификације производа доступне су на сљедећем линку.