Објављен Правилник о максималним нивоима резидуа пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла

У „Службеном гласнику БиХ“, број 48/21 објављен је Правилник о максималним нивоима резидуа пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла, који је донесен на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине на 41. сједници Савјета министара Босне и Херцеговине.

Наведеним правилником одређују се највећи нивои резидуа пестицида (Maximum Residue Levels, MRL) у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла ради обезбјеђења високог нивоа заштите потрошача, у складу са општим принципима прописаним Законом о храни („Службени гласник БиХ“, број 50/04) и одредбама на нивоу Босне и Херцеговине које се односе на резидуе пестицида.

Сврха доношења овог правилника је потпуна усаглашеност са Уредбом (ЕЗ) бр. 396/2005 Европског парламента и Савјета о максимално дозвољеним количинама резидуа пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла, као и дефинисање појединих одредби  у вези са припремом и начином имплементације контролних планова за испитивање резидуа пестицида у храни.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о максималним нивоима резидуа пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла („Службени гласник БиХ“, бр. 89/12, 92/17 и 21/19).

Правилник о максималним нивоима резидуа пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла у .pdf формату доступан је путем званичног веб сајта Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине на сљедећем линку*.

*У званичне сврхе користите текст Правилника објављеног у „Службеном гласнику БиХ“ број 48/21 од 02.08.2021. године.