Организација

За обављање послова из дјелокруга рада Агенције организују се основне организационе јединице и то:

 • Сектор за правне и финансијске послове,
 • Сектор за научну сарадњу, процјену и комуникацију ризика,
 • Сектор за управљање ризицима, генетички модификоване организме, храну за животиње, сертификацију и означавање хране.

Органиграм

Сектор за правне и финансијске послове

У оквиру Сектора за правне и финансијске послове утврђују се слиједеће унутрашње организационе јединице и то:

 • Одсјек за финансијске послове,
 • Одсјек за правне послове.

У Сектору за правне и финансијске послове обављају се правни, финансијски и општи послови, кадровски, планско-аналитички, контролни, информативни, финансијско-рачуноводствени, архивски, административно-технички послови, припрема интерних аката, упутстава и проведбених прописа из надлежности Агенције, иницира се доношење нових прописа који се односе на рад Агенције, припремају се и проводе огласи и конкурси. Извршавају се финансијско рачуноводствени послови и воде евиденције, планира и извршава буџет Агенције, израђују се документи оквирног буџета и годишњег буџета, израђују се годишњи, квартални и мјесечни рачуноводствени извјештаји и завршни рачуни Агенције, врши плаћање у ISFU систем, прати процес ревизије од стране надлежне институције, проводи и контролира процедура јавних набавки за потребе Агенције. Обављају се сви послови и реализују активности везано за сарадњу са Министарством финансија и трезора БиХ, Централном хармонизацијском јединицом, Дирекцијом за економско планирање и Агенцијом за превенцију и корупције. Обављају се правни послови, учествовање у припреми Нацрта и Приједлога законских и подзаконских аката из надлежности Агенције, организује усклађивање законодавног оквира БиХ са acquis communitaire, врши анализа усклађености правног система БиХ са правним системом ЕУ, води Управни поступак у складу са надлежностима Агенције, сарађује са Секторима на усаглашавању нацрта и приједлога законских и подзаконских аката Агенције и по свим осталим правним питањима, прати и учествује у усклађивању легислативе Агенције са легислативом и стандардима ЕУ. Припремају се приједлози прописа, опћих и појединачних аката из надлежности Агенције. Припремају се одговори на упите заинтересованих страна, Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине и других органа за чије је извршење задужена Агенција. Припрема и координира све активности и унапријеђује сарадњу са надлежним службама Савјета министара Босне и Херцеговине и осталим институцијама. Осигурава провођење прописа Савјета министара Босне и Херцеговине у домену финансијског пословања и правних послова. Сектор по потреби обавља и друге стручне послове по налогу директора Агенције.

Сектор за научну сарадњу, процјену и комуникацију ризика

У оквиру Сектора за научну сарадњу, процјену и комуникацију ризика, утврђују се слиједеће унутрашње организационе јединице и то:

 • Одсјек за научну сарадњу и опасности у храни,
 • Одсјек за процјену ризика и научне податке,
 • Одсјек за комуникацију ризика и међународну сарадњу.

У оквиру Сектора за научну сарадњу, процјену и комуникацију ризика, организује се рад и координира активностима у вези са функционисањем Научног савјета и Научних одбора Агенције, као и радних група формираних у сврху обављања функције процјене ризика. Врше се послови у вези са процјеном ризика у областима безбједност хране, здравља животиња и здравља биља користећи се најновијим научним и стручним методологијама, утврђују опасности, могућност појаве и тежине штетног дјеловања опасности по здравље људи. Организује се сарадња са академском заједницом, институтима, заводима, прате се и примјењују нова научна достигнућа и организује процјена ризика за потребе управљања ризиком, припремају се научна мишљења, прикупљају и обрађују подаци. Сектор обавља послове контакт тачке са Europskim autoritetom za bezbjednost hrane (EFSA) и другим стручним и научним тијелима на пољу процјене ризика (ECDC, JECFA, JEMRA итд.). Издаје научна мишљења и пружа научно техничку помоћ за потребе Агенције, као и за потребе Савјета министара БиХ и надлежних органа свих нивоа власти у Босни и Херцеговини. Тумачи, пружа стручно техничку помоћ и даје мишљења из области: контаминаната, прехрамбених адитива, пестицида, здравствене исправности воде за пиће, употребе и услова стављања на тржиште материјала и предмета намијењених да директно или индиректно дођу у контакт с храном, меда и производа од меда, додатака прехрани, прехрамбених и здравствених тврдњи, храни за посебне прехрамбене потребе, арома и ензима, хране подвргнуте јонизирајућем зрачењу, стандардима за стављање хране и хране за животиње на тржиште, те свих осталих области које се односе на квалитет хране и хране за животиње.

На бази научних сазнања и процјене ризика Сектор припрема мониторинг планове из области пестицида, контаминаната, прехрамбених адитива као и осталих области у складу са програмима рада Агенције. Сарађује са мрежом лабораторија за контролу хране и хране за животиње у земљи и ван земље. Предлаже начине унапријеђења мреже лабораторија у Босни и Херцеговини, прати нова достигнућа на пољу аналитичких лабораторија. Прикупља и обрађује све врсте података из своје надлежности, као што су: лабораторијске анализе хране, појаве обољења узрокованих храном, појаве обољења зооноза, база експерата и остале податке у складу са потребама и програмима Агенције. Осигурава потребне услове за размјену прикупљених података са заинтересованим странама. Развија и унапријеђује научну сарадњу те развија и унапријеђује научне базе података, и развој и примјену јединствене методологије процјене ризика. Припрема процјену ризика и даје стручно мишљење за потребе управљања хитним случајевима и кризним ситуацијама.

Учествује у пословима на изради и праћењу Програма придруживања БиХ Еуропској унији. Координира испуњење обавеза из Споразума о стабилизацији и придруживању које се односе на храну и храну за животиње. Осигурава редовну и благовремену доставу информација о расположивим програмима помоћи доступним за Агенцију из фондова ЕУ, Свјетске банке и осталих потенцијалних донатора. Обавља послове припреме апликација за IPA пројекте и послове везано за извјештавање у процесу ЕУ интеграција. Прати и координира са надлежним органима процес у вези хране за посебне прехрамбене потребе, хране обогаћене нутријентима и додатака прехрани. Води и ажурира Регистре из наведене области. Координира процес процјене и комуникације ризика, размјену информација и података са надлежним органима, субјектима у пословању с храном, другим заинтересованим странама и јавности у вези с опасностима и ризицими укључујући појашњења налаза при процјени ризика те основе за доношење одлука за управљање ризиком. Координира процес сарадње с потрошачима и благовременом информисању потрошача из области безбједности и квалитета хране. Припрема и проводи план обука из своје надлежности. Припрема одговоре на упите и појашњења по питању примјене прописа надлежним органима и свим заинтересованим странама.

Сектор проводи своје задатке неовисно, транспарентно и брзо, осигуравајући научну и техничку квалитету изданих мишљења и информација, што осигурава да буде референтна тачка за процјену ризика и комуникацију ризика. Сектор сарађује с институтима, заводима, академском заједницом, лабораторијима, потрошачима и другим правним особама укљученим у систем безбједности и квалитета хране и хране за животиње у Босни и Херцеговини.

Сектор по потреби обавља и друге стручне послове по налогу директораАгенције.

Сектор за управљање ризицима, генетички модификоване организме, храну за животиње, сертификацију и означавање хране

У оквиру Сектора за управљање ризицима, генетички модификоване организме, храну за животиње, сертфикацију и означавање хране, утврђују се слиједеће унутрашње организационе јединице:

 • Одсјек за управљање ризицима, хитним случајевима и сљедивост,
 • Одсјек за генетички модифициковне организме и храну за животиње и
 • Одсјек за сертификацију и означавање хране.

У Сектору за управљање ризицима, генетички модификоване организме (у даљем тексту: ГМО), храну за животиње, сертфикацију и означавање хране, организује се рад и координирају активности у вези са ГМО, активности у вези рада Савјета за ГМО, у вези услова и поступка издавања одобрења за стављање ГМО хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање, води и ажурира Регистар одобрених ГМО хране и хране за животиње. Обједињује и води регистре субјеката у пословању са храном и храном за животиње.

Координира активности са надлежним органима око стављања нове хране на тржиште, обавља послове и води Регистар о издатим дозволама за стављање на тржиште нове хране.

Обављају се послови провођења хитних мјера, израђује и прати имплементација Плана управљања кризом и хитним случајевима у области хране. Сектор покреће иницијативе у циљу унапријеђења рада Агенције, нарочито на плану јачања сарадње са државним, ентитетским и институцијама Брчко Дистрикта. Сектор проводи активности сертификације и усаглашава садржај здравствених цертификата који прате пошиљке у међународном промету, проводи све активности везано за међународну трговину у домену хране неживотињског поријекла и композитних производа, активно сарађује са инспекцијским службама свих нивоа власти у БиХ у складу са надлежностима Агенције, врши координацију службених контрола, контроле безбједности и квалитета хране и хране за животиње укључујући једну или више слиједећих активности: службени надзор путем надлежних ентитетских инспекцијских органа и надлежних органа Брчко дистрикта БиХ, аудит усклађености одобрених субјеката у пословању са храном неживотињског поријекла и композитних производа од стране надлежних органа ентитета и Брчко дистрикта БиХ, преглед евиденција у погледу захтјева који се односе на могућност сљедивости хране, провјера евиденција и документације која се односи на провођење и ефикасност система самоконтроле објеката. Обављају се послови везано за сертификацију по питању ознака оригиналности, географских ознака и ознака традиционалног угледа хране. Обављају сви послови везано за паковање и означавања хране као и додатне захтјеве означавања хране.

Сектор даје појашњења, прати и координира активности са надлежним органима у области микробиолошких критерија у храни и храни за животиње, опћих начела прописа о храни и храни за животиње, опћих правила хигијене хране и хране за животиње, посебних правила хигијене хране животињског поријекла и хране за животиње, опћих правила службених контрола хране и хране за животиње, посебних правила службених контрола хране животињског поријекла и хране за животиње, одобравање објеката за извоз хране неживотињског поријекла и хране за животиње, меса и производа од меса, млијека и производа од млијека, провођење планова праћења (мониторинга), одређује услове за увоз хране неживотињског поријекла, композитне хране, хране за животиње управљања кризом и хитним случајевима у подручју безбједности хране и хране за животиње, нежељених супстанци и адитива у храни за животиње. Сектор проводи све неопходне активности везано за храну за животиње. Прати, усмјерава, даје стручну подршку и координира припрему вишегодишњих и годишњих планова контроле, опће и посебне услове за увоз хране те област микробиолошких критерија. У оквиру Сектора се обављају сви послови везани за сертификацију у области хране и хране за животиње, систем брзог узбуњивања за храну и храну за животиње (RASFF, INFOSAN и друге системе брзог узбуњивања и обавјештавања у области хране и хране за животиње), обављају послови контакт тачке за Codex Alimentarius Комисију, TAIEX и BTSF. Осигурава и координира програме стручне обуке за надлежне органе свих нивоа власти у БиХ, и друге потенцијалне кориснике, у циљу јачања њихових капацитета из области безбједности хране и хране за животиње.

Прати измјене ЕУ легислативе и међународних стандарда те иницира и припрема измјене бх. законодавства. Прати и имплементира међународне споразуме и уговоре из своје надлежности. Проводи све активности у вези овлаштења лабораторија за ГМО у храни и храни за животиње као и све активности по питању праћења процеса испитивања, контроле и праћења присутности ГМО у храни и храни за животиње.

Води Управни поступак у складу са надлежностима Агенције, припрема одговоре на упите и појашњења по питању примјене прописа надлежним органима и свим заинтересованим странама. Прати међународне стандарде и исте узима у обзир при изради нових прописа или прилагођавању прописа из надлежности Сектора.

Сектор припрема прописе, врши надзор примјене прописа, даје појашњења о примјени прописа, информира јавност и остале заинтересоване стране из своје надлежности везано за прописе о храни и храни за животиње.

Сектор по потреби обавља и друге стручне послове по налогу директора Агенције.