Тијела Агенције

У складу са Законом о храни тијела Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине су:

 • Управни одбор,
 • Директор,
 • Савјетодавно вијеће,
 • Научни савјет и научни одбори.

Састав и мандат Управног одбора

Управни одбор Агенције има 15 чланова које именује Савјет министара Босне и Херцеговине на заједнички приједлог надлежних органа.

Управни одбор Агенције чине представници:

 • Министарства спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине,
 • Канцеларије за ветеринарство Босне и Херцеговине,
 • Управе Босне и Херцеговине за заштиту биља,
 • Министарства здравства Федерације Босне и Херцеговне,
 • Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске,
 • Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства Федерације Босне и Херцеговне,
 • Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске,
 • Министарства трговине Федерације Босне и Херцеговне,
 • Министарства трговине и туризма Републике Српске,
 • Владе Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине,
 • ентитетских министарстава надлежних за прехрамбену индустрију,
 • а остала три члана Управног одбора именује Савјет министара Босне и Херцеговине на основу посебних прописа.

Мандат чланова Управног одбора је четири године.

Предсједника Управног одбора бирају чланови вијећа из својих редова на период од три године.

Задаци и начин рада Управног одбора Уређени су Пословником о раду.

Одлуку о именовању чланова Управног одбора Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, можете погледати на овом linku.

Савјетодавно вијеће

Савјетодавно вијеће има 15 чланова и чине га представници института и завода за јавно здравство, институција за прехрамбену технологију, ветеринарских института и завода, агрономских института, институција надлежних за заштиту околине, Института за стандарде Босне и Херцеговине, Института за акредитирање Босне и Херцеговине, те чланова из реда удружења потрошача, комора и удружења која имају интерес на подручју безбједности хране, односно хране за животиње.

Чланове Савјетодавног вијећа именује Управни одбор на приједлог надлежних органа у складу с посебним прописима.

Савјетодавно вијеће савјетује руководиоца у извршавању послова Агенције.

Задаци и начин рада Савјетодавног вијећа, којим предсједава директор Агенције, утврђују се Статутом и другим општим актима Агенције.

Научни савјет и научни одбори

Агенција има Научни савјет и научне одборе, као стручна тијела за утврђивање научних мишљења у оквиру дјелокруга Агенције.

Дјелокруг и број чланова Научног савјета, те дјелокруг, број научних одбора с бројем чланова, као и поступак и начин рада утврђује се Статутом и другим опћим актима Агенције, у складу с међународним прописима и правилима.