Позитивно мишљење Канцеларије за ревизију институција БиХ на финансијско пословање Агенције за безбједност хране БиХ за 2019. годину

Канцеларија за ревизију институција Босне и Херцеговине извршила је ревизију финансијских извјештаја Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за 2019. годину и, у вези са истом, ревизију усклађености. Ревизија финансијских извјештаја и ревизија усклађености подразумијева процес објективног прикупљања и процјењивања доказа, како би се утврдило да ли су предмети ревизије, тј. финансијски извјештаји, као и активности, финансијске трансакције и информације, усклађени са одговарајућим критеријумима који су садржани у законима и другим прописима.

Према мишљењу Канцеларије за ревизију институција Босне и Херцеговине, активности, финансијске трансакције и информације Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за 2019. годину у складу су, у свим материјалним аспектима, са законима и другим прописима који су дефинисани као критеријуми за дату ревизију.

У Извјештају о обављеној финансијској ревизији Агенције за 2019. годину такође је наведено да финансијски извјештаји Агенције приказују истинито и фер, у свим материјалним аспектима, финансијско стање имовине, обавеза и извора средстава на дан 31.12.2019. године и извршење буџета за годину која се завршава на наведени датум, у складу са прихваћеним оквиром финансијског извјештавања.

Извјештај о обављеној финансијској ревизији Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за 2019. годину доступан је на сљедећем линку.