Биотехнологија

Правни оквир из области генетички модификованих организама

 • Закон о храни („Службени гласник БиХ“, број 50/04);
 • Закон о генетички модификованим организмима („Службени гласник БиХ”, број 23/09);
 • Правилник о начину вођења јединственог регистра генетички модификованих организама („Службени гласник БиХ“, број 17/12);
 • Правилник о успостављању система за развој и додјељивање јединствених кодова за генетички модификоване организме („Службени гласник БиХ“, број 68/12);
 • Правилник о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање („Службени гласник БиХ“, број 78/12 и 62/15);
 • Правилник о садржају пријаве и техничке документације за стављање на тржиште, услова означавања и паковања генетички модификованих организама или производа који садрже и/или се састоје или потичу од генетички модификованих организама („Службени гласник БиХ“, број 78/12);
 • Правилник о садржају и обиму процјене ризика за стављање на тржиште генетички модификованих организама или производа који садрже и/или се састоје или потичу од генетички модификованих организама и методологије за процјену ризика („Службени гласник БиХ“, број 79/12);
 • Правилник о условима плана праћења (мониторинга) утицаја генетички модификованих организама или производа који садрже и/или се састоје или потичу од генетички модификованих организама и њихове употребе („Службени гласник БиХ“, број 64/14),
 • Одлука о висини посебне накнаде за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште генетички модификоване хране и хране за животиње („Службени гласник БиХ“, број 61/14) и
 • Правилник о поступку оцјењивања и овлаштења лабораторија за испитивање, контролу и праћење генетички модификованих организама и производа који се састоје, садрже или потјечу од генетички модификованих организама („Службеном гласнику БиХ“, број 73/17).

Све наведене прописе можете погледати у рубрици „Прописи о храни“.

Савјет за генетички модификоване организме

Ради праћења стања и развоја у области руковања ГМО-ом и пружања стручне помоћи у провођењу Закона о ГМО-у, Савјет министара Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Савјет министара БиХ), на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Агенција), именује чланове Савјета за генетички модификоване организме (у даљем тексту: Савјет за ГМО).

Одлуку о именовању Савјета за ГМО („Службени гласник БиХ“, број 82/19) можете погледати на овом linku.

Савјет за ГМО обавља сљедеће послове:

 • даје мишљења о употреби ГМО-а у управним поступцима и другим поступцима по захтјеву надлежних органа,
 • даје мишљење и приједлоге у припреми прописа о употреби ГМО-а,
 • даје мишљења и приједлоге надлежним органима државне управе о питањима употребе ГМО-а,
 • прати стање и развој у области коришћења генетичке технологије и употребе ГМО-а,
 • прати научно стручна достигнућа и даје мишљења у вези с употребом генетичке технологије и употребом ГМО-а,
 • даје мишљења у вези са социјалним, етичким, техничким и технолошким, научним и другим условима коришћења ГМО-а,
 • савјетује надлежне органе о питањима везаним за употребу ГМО-а и генетичке технологије,
 • извјештава јавност путем медија и стручних скупова о стању и развоју у области употребе генетичке технологије и употребе ГМО-а, те о својим ставовима и мишљењима,
 • обавља и друге стручне послове прописане Законом о ГМО и прописима донесеним на основу њега.

У досадашњем раду Савјет за ГМО је дао слиједећа мишљења:

 1. УП-1-50-4-17-4/15 од 28.08.2015. године
 2. УП-1-50-4-18-5/15 од 28.08.2015. године
 3. УП-1-50-4-20-4/15 од 28.08.2015. године
 4. УП-1-50-4-22-2/15 од 28.08.2015. године
 5. УП-1-50-4-23-2/15 од 28.08.2015. године
 6. УП-1-50-4-19-5/15 од 28.08.2015. године
 7. УП-1-50-4-25-3/15 од 28.08.2015. године
 8. УП-1-50-4-26-5/15 од 28.08.2015. године
 9. УП-1-50-4-27-3/15 од 28.08.2015. године
 10. УП-1-50-4-24-4/15 од 16.09.2015. године
 11. УП-1-50-4-29-2/15 од 16.06.2015. године
 12. УП-1-50-4-30-3/15 од 16.09.2015. године
 13. УП-1-50-4-28-2/15 од 16.09.2015. године
 14. УП-1-50-4-31-2/15 од 16.09.2015. године
 15. УП-1-50-4-21-2/15 од 28.08.2015. године
 16. УП-1-1-50-4-1202-5/15 од 09.11.2015. године
 17. УП-1-1-50-4-1202-4/15 од 09.11.2015. године
 18. УП-1-50-4-35-3/15 од 10.12.2015. године
 19. УП-1-50-4-33-3/15 од 05.01.2016. године
 20. УП-1-50-4-39-1/15 од 05.01.2016. године
 21. УП-1-50-4-37-3/15 од 05.01.2016. године
 22. УП-1-50-4-3-5/16 од 05.02.2016. године
 23. УП-1-50-4-6-4/16 од 02.03.2016. године
 24. УП-1-50-4-8-2/16 од 02.03.2016. године
 25. УП-1-50-4-10-3/16 од 25.03.2016. године
 26. УП-1-50-4-16-3/16 од 05.05.2016. године
 27. УП-1-50-4-26-4/16 од 01.08.2016. године
 28. УП-1-50-4-29-6/16 од 26.09.2016. године
 29. УП-1-50-4-36-2/16 од 26.09.2016. године
 30. УП-1-50-4-38-4/16 од 30.12.2016. године
 31. УП-1-50-4-1-4/17 од 27.01.2017. године
 32. УП-1-50-4-5-4/17 од 03.04.2017. године
 33. УП-1-50-4-7-3/17 од 05.06.2017. године
 34. УП-1-50-4-10-5/17 од 31.07.2017. године
 35. УП-1-50-4-15-5/17 од 31.08.2017. године
 36. УП-1-50-4-12-7/18 од 31.10.2018. године
 37. УП-1-50-4-16-6/19 од 27.02.2020. године
 38. УП-1-50-4-22-6/19 од 27.02.2020. године
 39. УП-1-50-4-9-2/20 од 13.10.2020. године
 40. УП-1-50-4-10-2/20 од 13.10.2020. године
 41. УП-1-50-4-12-2/20 од 13.10.2020. године
 42. УП-1-50-4-18-2/20 од 13.10.2020. године
 43. УП-1-50-4-19-2/20 од 13.10.2020. године
 44. УП-1-50-4-24-3/20 од 13.10.2020. године
 45. УП-1-50-4-36-7/20 од 04.02.2021. године
 46. УП-1-50-4-37-2/20 од 04.02.2021. године
 47. УП-1-50-4-2-2/21 од 04.02.2021. године
 48. УП-1-50-4-11-4/20 од 04.02.2021. године
 49. УП-1-50-4-9-3/21 од 08.03.2021. године
 50. УП-1-50-4-10-2/21 од 08.03.2021. године

Лабораторије за испитивање, контролу и праћење генетички модификованих организама и производа који се састоје, садрже или потјечу од генетички модификованих организама

На основу члана 16. Закона о генетички модификованим организмима („Службени гласник БиХ“, број 23/09) Савјет министара Босне и Херцеговине је, на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине и мишљења Института за акредитацију Босне и Херцеговине, донио Правилник о поступку оцјењивања и овлаштења лабораторија за испитивање, контролу и праћење генетички модификованих организама и производа који се састоје, садрже или потјечу од генетички модификованих организама („Службеном гласнику БиХ“, број 73/17), а коју можете погледати на овом linku.

Сходно одредбама горе наведеног Правилника, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства и Одјел за пољопривреду Брчко Дистрикта БиХ проводе процедуру и овлаштују испитне лабораторије за контролу, испитивање и праћење ГМО и производа који се састоје, садрже или потјечу од ГМО.

Након овлаштивања, Рјешења о овлаштењу лабораторија се достављају Агенцији за безбједност хране БиХ, која их уписује на јединствену листу испитних лабораторија у БиХ за област ГМО. Листа ће бити објављена у „Службеном гласнику БиХ“ и на web страници Агенције. Листу можете погледати на овом linku.

Протокол о сарадњи

У складу са Закључцима Савјета министара БиХ са 134. сједнице одржане дана 05.10.2010. године, а у циљу пружања подршке овлашћеним испитним лабораторијама и унапређења система контроле ГМО-а у Босни и Херцеговини, Агенција је потписала Протокол о сарадњи за развој овлашћених испитних лабораторија за генетички модификоване организме у БиХ са „Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana“ (IZSLT), који ће служити као референтна лабораторија за подручје Босне и Херцеговине док нека од овлаштених лабораторија из Босне и Херцеговине не достигне ниво референтности. Протокол о сараднји можете погледати на овом linku.

Поступак издавања рјешења о одобрењу

Савјет министара БиХ је, на приједлог Агенције у складу са одредбама Закона о генетички модификованим организмима, донијело Правилник о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање. Наведени Правилник, између осталог, регулише процедуру за подношење захтјева за стављање на тржиште ГМ хране и хране за животиње те издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште ГМ хране и хране за животиње узимајући у обзир мишљење Савјета за ГМО, све важеће прописе и друге чињенице важне за доношење рјешења о одобрењу за које је у складу са чланом 3. став (2) тачка ц) Закона о ГМО надлежна Агенција.

За издавање рјешења о одобрењу подноси се захтјев у писаном облику препорученом поштом или лично на адресу Агенције. Подносилац захтјева за издавање рјешења о одобрењу или његов заступник мора имати регистровано сједиште у Босни и Херцеговини. Агенција потврђује подносиоцу захтјева пријем захтјева у писаном облику у року од 14 дана од дана пријема захтјева. У потврди се наводи датум пријема захтјева.

Захтјев мора садржавати сљедеће документе:

 • име и адресу подносиоца захтјева;
 • назив увозника/дистрибутера или онога који храну за животиње производи, пакује и/или ставља на тржиште, а регистрован је у Босни и Херцеговини;
 • цертификат издан од стране надлежног органа земље поријекла из којег је видљиво да храна за животиње садржи генетички модификовани организам који је одобрен за стављање на тржиште Европске уније;
 • број и/или копију Одлуке Европске комисије којом се потврђује да је употреба датог ГМО одобрена на тржишту Европске уније;
 • списак трговачких назива производа који садрже дати ГМО;
 • овјерену Изјаву са образложењем да се производ или производи који су предмет Захтјева користе искључиво као храна за животиње;
 • доказ о уплати накнаде за подношење захтјева за издавање рјешења о одобрењу (копија уплатнице) у износу од 30,00 КМ, у складу са Одлуком о висини посебне накнаде за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште генетички модификоване хране и хране за животиње.

Сви приложени службени документи морају бити на једном од језика и писама који су у службеној употреби у Босни и Херцеговини.

Запримљене захтјеве субјекта у пословању са храном за животиње за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште хране за животиње разматра Савјет за ГМО и доноси мишљење, а на основу члана 56. Закона о ГМО, Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање и члана 2. Пословника о раду Савјетa за ГМО.

У случају да Савјет за ГМО да позитивно мишљење, Агенција субјекту у пословању са храном за животиње који је поднио захтјев за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште хране за животиње која садржи ГМО издаје рјешење о одобрењу за стављање на тржиште генетички модификоване хране за животиње која ће се користити искључиво као храна за животиње. Регистар рјешења субјеката у пословању са храном и генетички модификоване хране за животиње Босне и Херцеговине, можете погледати на овом linku.

До сада су обвављена слиједећа рјешења:

 1. УП-1-50-4-17-7/15 од 10.09.2015. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 82/15
 2. УП-1-50-4-18-8/15 од 07.09.2015. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 82/15
 3. УП-1-50-4-20-7/15 од 07.09.2015. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 82/15
 4. УП-1-50-4-22-5/15 од 07.09.2015. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 82/15
 5. УП-1-50-4-23-5/15 од 07.09.2015. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 82/15
 6. УП-1-50-4-19-8/15 од 02.10.2015. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 82/15
 7. УП-1-50-4-25-6/15 од 10.09.2015. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 82/15
 8. УП-1-50-4-26-8/15 од 07.09.2015. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 82/15
 9. УП-1-50-4-27-6/15 од 07.09.2015. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 82/15
 10. УП-1-50-4-24-7/15 од 07.10.2015. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 94/15
 11. УП-1-50-4-29-6/15 од 07.10.2015. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 94/15
 12. УП-1-50-4-28-5/15 од 03.11.2015. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 94/15
 13. УП-1-50-4-31-6/15 од 30.10.2015. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 94/15
 14. УП-1-50-4-21-7/15 од 30.10.2015. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 94/15
 15. УП-1-50-4-30-6/15 од 14.10.2015. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 97/15
 16. УП-1-50-4-33-6/15 од 11.01.2016. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 6/16
 17. УП-1-50-4-39-3/15 од 11.01.2016. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 6/16
 18. УП-1-50-4-37-6/15 од 25.01.2016. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 16/16
 19. УП-1-50-4-3-8/16 од 15.02.2016. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 16/16
 20. УП-1-50-4-35-6-1/15 од 18.02.2016. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 16/16
 21. УП-1-50-4-34-5-1/15 од 18.02.2016. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 16/16
 22. УП-1-50-4-32-8-1/15 од 18.02.2016. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 16/16
 23. УП-1-50-4-6-7/16 од 16.03.2016. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 30/16
 24. УП-1-50-4-8-5/16 од 16.03.2016. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 30/16
 25. УП-1-50-4-10-6/16 од 05.04.2016. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 30/16
 26. УП-1-50-4-16-6/16 од 01.06.2016. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 63/16
 27. УП-1-50-4-26-7/16 од 14.09.2016. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 74/16
 28. УП-1-50-4-29-9/16 од 18.10.2016. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 86/16
 29. УП-1-50-4-36-5/16 од 18.10.2016. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 86/16
 30. УП-1-50-4-38-8/16 од 07.02.2017. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 13/17
 31. УП-1-50-4-1-7/17 од 07.02.2017. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 13/17
 32. УП-1-50-4-5-7/17 од 14.04.2017. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 35/17
 33. УП-1-50-4-7-6/17 од 21.07.2017. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 52/17
 34. УП-1-50-4-15-8/17 од 15.09.2017. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 73/17
 35. УП-1-50-4-10-8/17 од 18.12.2017. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 4/18
 36. УП-1-50-4-12-10/18 од 04.03.2019. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 22/19
 37. УП-1-50-4-16-9/19 од 08.06.2020. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 38/20
 38. УП-1-50-4-22-9/19 од 08.06.2020. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 38/20
 39. УП-1-50-4-9-5/20 од 04.12.2020. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 78/20
 40. УП-1-50-4-10-5/20 од 04.12.2020. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 78/20
 41. УП-1-50-4-12-5/20 од 04.12.2020. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 78/20
 42. УП-1-50-4-18-5/20 од 04.12.2020. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 78/20
 43. УП-1-50-4-19-5/20 од 04.12.2020. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 78/20
 44. УП-1-50-4-24-5/20 од 28.12.2020. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 4/21
 45. УП-1-50-4-36-9/20 од 05.02.2021. године, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 11/21
 46. УП-1-50-4-37-4/20 од 19.02.2021. године, објављено у “Службени гласник БиХ”, број 15/21
 47. УП-1-50-4-2-5/21 од 22.02.2021. године, објављено у “Службени гласник БиХ”, број 15/21
 48. УП-1-50-4-11-7/20 од 22.02.2021. године, објављено у “Службени гласник БиХ”, број 15/21
 49. УП-1-50-4-9-6/20 од 13.04.2021. године, објављено у “Службени гласник БиХ”, број 26/21
 50. УП-1-50-4-10-5/20 од 13.04.2021. године, објављено у “Службени гласник БиХ”, број 26/21

Агенција је донијела Инструкцију о попуњавању уплатнице за уплату посебне накнаде (акт број: 01-17-738-1/20 од 21.07.2020. године), а на основу Одлуке о висини посебне накнаде за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште генетички модификоване хране и хране за животиње и Наредбе о уплатним рачунима за административне таксе („Службени гласник БиХ“, бр. 19/14 и 15/17). Инструкцију о попуњавању уплатнице за уплату посебне накнаде можете погледати на овом linku.

Из свега наведеног видљиво је, да је поступајући у складу са својом надлежности, Агенција дала допринос у припреми и доношењу правног оквира којим је уређен поступак доношења одобрења за стављање ГМ хране за животиње на тржиште Босне и Херцеговине. Субјекти у пословању са храном за животиње у Босни и Херцеговини који требају рјешење о одобрењу за стављање на тржиште ГМ хране за животиње и који желе да пласирају такву врсту хране на бх. тржиште то могу остварити. Наравно, цијели процес издавања рјешења о одобрењу за стављање на тржиште ГМ хране и хране за животиње ће се водити уз строге мјере контроле и на транспарентан начин, уз стални стручни надзор од стране Савјета за ГМО.