Прва сједница новог сазива Савјета за генетички модификоване организме Босне и Херцеговине

Прва сједница новог сазива Савјета за генетички модификоване организме Босне и Херцеговине, који је именован Одлуком о именовању чланова Савјета за генетички модификоване организме („Службени гласник БиХ“ бр. 82/23), одржана је 11. децембра 2023. године у Мостару.

Сходно одредбама Закона о генетички модификованим организмима („Службени гласник БиХ“, број 23/09), Савјет за ГМО обавља сљедеће послове:

  • даје мишљења о употреби ГМО-а у управним поступцима и другим поступцима на захтјев надлежних органа у складу са овим законом;
  • даје мишљење и предлоге у припреми прописа о употреби ГМО-а;
  • даје мишљења и предлоге надлежним органима државне управе о питањима употребе ГМО-а;
  • прати стање и развој у области коришћења генетичке технологије и употребе ГМО-а;
  • прати научно-стручна достигнућа и даје мишљења у вези са употребом генетичке технологије и употребом ГМО-а;
  • даје мишљења у вези са социјалним, етичким, техничким и технолошким, научним и другим условима коришћења ГМО-а;
  • савјетује надлежне органе о питањима везаним за употребу ГМО-а и генетичке технологије;
  • извјештава јавност путем медија и стручних скупова о стању и развоју у области употребе генетичке технологије и употребе ГМО-а, те о својим ставовима и мишљењима;
  • обавља и друге стручне послове прописане овим законом и прописима донесеним на основу њега.

На основу одредби Закона о ГМО, чланови Савјета за ГМО именовани су на мандат од четири године.