Смјернице и водичи

Због сложености и обимности правилника који регулишу поједине области, а у циљу што квалитетније и једноставније примјене истих, као и доедукације субјеката у пословању с храном и потрошача, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је припремила и заинтересованим странама у систему сигурности хране дистрибуирала сљедеће смјернице, водиче и брошуре:

ТипНасловГодина
смјерницеСмјернице за тумачење и спровођење Правилника о микробиолошким критеријумима за храну2023
смјерницеСмјернице за класификацију ризика код пословања са храном и учесталост инспекција2023
публикацијаГенетички модификовани организми у Босни и Херцеговини2022
водичВодич за добијање ознака географског поријекла и традиционалних специјалитета хране у Босни и Херцеговини2022
смјерницеАналитичка контрола квалитета и поступци за валидацију метода за анализу остатака пестицида у храни и храни за животиње2021
смјерницеСмјернице за означавање датума и сродне информације о храни: први дио (означавање датума) 2021
смјерницеCOVID-19 и безбједност хране: Смјернице за компаније у прехрамбеном сектору2020
смјерницеКод праксе за смањење контаминације хране са полицикличним ароматским угљиководицима (ПАУ) из процеса димљења и директног сушења2020
 смјерницеСмјернице за интерпретацију резултата испитивања квалитета меда2018
смјерницеСмјернице за описивање различитих категорија хране из Дијела Е Прилога II. Правилника о прехрамбеним адитивима2018
смјерницеТехничке смјернице и упутства за узорковање за критеријум хигијене процеса за Campylobacter у труповима бројлера2018
смјерницеСмјернице за узорковање хране у сврху реализовања Вишегодишњег програма контроле остатака пестицида у и на храни биљног и животињског пoријекла2018
смјерницеСмјернице за добру хигијенску праксу и примјену принципа HACCP-a у живинарским клаоницама и расјекаоницама2018
брошураГенетички модификовани организми – стање и перспективе2018
брошураБрошура о истраживању квалитета соли на тржишту Босне и Херцеговине2017
смјерницеСмјернице/водич о фосфору и фосфатима, обрачуну укупних фосфата и прерачуну дозвољених количина у производима од меса2015
смјерницеСмјернице/водич о присутности микотоксина, деоксиниваленола, зеараленона, охратоксина А, фумонизина Б1+Б2 и токсина Т – 2 и ХТ – 2 у производима намијењеним за исхрану живoтиња2015
брошураБрошура о имплементацији Правилника о пружању информација потрошачима о храни2014
памфлетАнтимикробна резистенција2014
памфлетCampylobacter2014
памфлетЗоонозе2014
приручникПриручник за узорковање репродукционог материјала биља и производа који садрже и или се састоје или потичу од генетички модификованих организама (ГМО)2014
смјерницеСмјернице/водич о микробиолошким критеријима за храну2013
смјерницеСмјернице за узорковање и микробиолошко испитивање хране у оквиру службених контрола2012
водичВодич добре хигијенске праксе у производњи млијека2012
водичВодич о хигијенском минимуму за особе у контакту с храном2012
водичВодич о имплементацији HACCP принципа код одређених субјеката у пословању са храном2012
водичВодич о имплементацији појединих чланова Закона о храни2012
водичВодич о принципима за превенцију и смањење контаминације житарица са фусариум токсинима2012
водичВодич о безбједности хране за примарне произвођаче2012
водичВодич о законским прописима за надзор контаминаната у храни и јонизирање хране2012
водичВодич за сљедивости, повлачење и опозив хране2012
смјерницеСмјернице о методама узорковања житарица у сврху службене контроле микотоксина у храни2011
смјерницеСмјернице о стандардима за стављање јаја на тржиште2011
смјерницеСмјернице за воћне сокове, воћне нектаре и сличне производе2010
брошураПотрошачи и прехрамбени адитиви2009
памфлетАгенција за безбједност хране БиХ2009
памфлетБруцелоза2007
памфлетПет кључева за сигурну храну2007
памфлетСалмонелоза2007