Смјернице и водичи

Због сложености и обимности правилника који регулишу поједине области, а у циљу што квалитетније и једноставније примјене истих, као и доедукације субјеката у пословању с храном и потрошача, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је припремила и заинтересованим странама у систему сигурности хране дистрибуирала сљедеће смјернице, водиче и брошуре:

Тип Наслов Година
памфлет Бруцелоза 2007
памфлет Пет кључева за сигурну храну 2007
памфлет Салмонелоза 2007
брошура Потрошачи и прехрамбени адитиви 2009
памфлет Агенција за безбједност хране БиХ 2009
смјернице Смјернице за узорковање и микробиолошко испитивање хране у оквиру службених контрола 2012
смјернице Смјернице за воћне сокове, воћне нектаре и сличне производе 2010
смјернице Смјернице о методама узорковања житарица у сврху службене контроле микотоксина у храни 2011
смјернице Смјернице о стандардима за стављање јаја на тржиште 2011
водич Водич добре хигијенске праксе у производњи млијека 2012
водич Водич о хигијенском минимуму за особе у контакту с храном 2012
водич Водич о имплементацији HACCP принципа код одређених субјеката у пословању са храном 2012
водич Водич о имплементацији појединих чланова Закона о храни 2012
водич Водич о принципима за превенцију и смањење контаминације житарица са фусариум токсинима 2012
водич Водич о безбједности хране за примарне произвођаче 2012
водич Водич о законским прописима за надзор контаминаната у храни и јонизирање хране 2012
водич Водич за сљедивости, повлачење и опозив хране 2012
брошура Брошура о имплементацији Правилника о пружању информација потрошачима о храни 2014
памфлет Антимикробна резистенција 2014
памфлет Campylobacter 2014
памфлет Зоонозе 2014
приручник Приручник за узорковање репродукционог материјала биља и производа који садрже и или се састоје или потичу од генетички модификованих организама (ГМО) 2014
смјернице Смјернице/водич о фосфору и фосфатима, обрачуну укупних фосфата и прерачуну дозвољених количина у производима од меса 2015
смјернице Смјернице/водич о присутности микотоксина, деоксиниваленола, зеараленона, охратоксина А, фумонизина Б1+Б2 и токсина Т – 2 и ХТ – 2 у производима намијењеним за исхрану живoтиња 2015
брошура Брошура о истраживању квалитета соли на тржишту Босне и Херцеговине 2017
 смјернице Смјернице за интерпретацију резултата испитивања квалитета меда 2018
смјернице Смјернице за описивање различитих категорија хране из Дијела Е Прилога II. Правилника о прехрамбеним адитивима 2018
смјернице Техничке смјернице и упутства за узорковање за критеријум хигијене процеса за Campylobacter у труповима бројлера 2018
смјернице Смјернице за узорковање хране у сврху реализовања Вишегодишњег програма контроле остатака пестицида у и на храни биљног и животињског пoријекла 2018
смјернице Смјернице за добру хигијенску праксу и примјену принципа HACCP-a у живинарским клаоницама и расјекаоницама 2018
брошура Генетички модификовани организми – стање и перспективе 2018
смјернице COVID-19 и безбједност хране: Смјернице за компаније у прехрамбеном сектору 2020
смјернице Код праксе за смањење контаминације хране са полицикличним ароматским угљиководицима (ПАУ) из процеса димљења и директног сушења 2020