Смјернице за аналитичку контролу квалитета и поступке за валидацију метода за анализу резидуа пестицида у храни и храни за животиње

Са циљем пружања подршке лабораторијама укљученим у службену контролу резидуа пестицида у храни и храни за животиње у Босни и Херцеговини припремљен је превод „Смјерница за аналитичку контролу квалитета и поступке за валидацију метода за анализу резидуа пестицида у храни и храни за животиње“. Смјернице су засноване на документу Генералне дирекције за здравље и безбједност хране (DG SANTE) Европске комисије (Document Nº SANTE/12682/2019).

У наведеном документу описани су захтјеви за валидацију метода и аналитичку контролу квалитета у сврху подршке валидности података обрађених у оквиру службених контрола резидуа пестицида, укључујући податке из мониторинга резидуа пестицида, који се достављају Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине и користе за провјеру усклађености са максималним нивоима резидуа пестицида или за процјену изложености потрошача.

Циљеви документа су:

  • обезбједити усклађен, исплатив систем обезбјеђења и контроле квалитета у Босни и Херцеговини,
  • обезбједити квалитет и успоредивост аналитичких резултата,
  • обезбједити постизање прихватљиве тачности,
  • обезбједити избјегавање лажних позитивних или лажних негативних резултата,
  • подржати поступање у складу са стандардом ISO/IEC 17025 и његову конкретну имплементацију (стандард за акредитацију).

Документ је комплементаран и интегрише захтјеве стандарда ISO/IEC 17025, те га је потребно консултовати током ревизија и акредитација службених лабораторија за анализу резидуа пестицида сходно стандарду ISO/IEC 17025.

Смјернице за аналитичку контролу квалитета и поступке за валидацију метода за анализу резидуа пестицида у храни и храни за животиње доступне су на сљедећем ЛИНКУ.

С обзиром да се ради о незваничном преводу документа „Nº SANTE/12682/2019“, у случају евентуалних нејасноћа или недоумица у вези са преводом, релевантан је оригинални документ на енглеском језику, који је доступан на линку:

https://www.eurl-pesticides.eu/docs/public/home.asp?LabID=100&Lang=EN