Објављене Смјернице за класификацију ризика код пословања са храном и учесталост инспекција

Са циљем пружања подршке надлежним инспекцијским органима у Босни и Херцеговини, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине припремила је и објавила „Смјернице за класификацију ризика код пословања са храном и учесталост инспекција“. Смјернице могу да послуже надлежним инспекцијским органима као алат за процјену ризика који омогућава досљедан приступ планирању инспекција и распоређивању ресурса са већим посвећивањем пажње објектима вишег ризика. На тај начин, путем безбједности хране, може да се унаприједи заштита јавног здравља.

Категоризација ризика је сложен процес на који може утицати више фактора и за који је потребан довољан број поузданих података о сваком објекту. Алат за процјену ризика заснива се на утврђеним факторима ризика. Сваки фактор ризика има одговарајуће пондериране вриједности (бодове) које одговарају степену ризика који он представља. Бодовима се утврђује да ли неки објект представља „врло висок“, „висок“, „средњи“, „низак“ или „врло низак“ ризик. За објекте вишег ризика бит ће потребно више надзора, а за објекте нижег ризика мање.

Смјернице садрже четири поглавља и то:

  • Регистрација објеката,
  • Бодовање ризика активности руковања храном,
  • Бодовање ризика за субјекте у пословању са храном,
  • Утврђивање категорије ризика и учесталости инспекција.

Осим тога, у прилогу су доступне табеле за бодовање ризика активности субјеката у пословању са храном, бодовање ризика субјеката у пословању са храном, оцјену ризика сваког субјекта у пословању са храном и оцјену ризика за активности руковања храном.

Сви субјекти у пословању са храном морају да се придржавају релевантних прописа о храни и храни за животиње, а сходно томе, подлијежу службеним контролама које спроводе надлежни органи. Према важећим прописима у Босни и Херцеговини, службене контроле требају да се спроводе редовно, на основу ризика и с одговарајућом учесталошћу.

Смјернице су израђене у склопу IPА Twinning пројекта „Подршка ЕУ изградњи капацитета и постепеном усклађивању у сектору безбједности хране у Босни и Херцеговини са правном тековином ЕУ“ који финансира Европска унија, те уз ангажман експерата из Литваније и Мађарске.

Напомињемо да смјернице не представљају замјену за текст одредби релевантних прописа, а доступне су на сљедећем линку.