Смјернице за означавање датума и сродне информације о храни: први дио (означавање датума)

На захтјев Европске комисије, Панел за биолошке опасности (BIOHAZ) Европске агенције за безбједност хране (EFSA) припремио је научно мишљење са смјерницама за означавање датума и сродних информација о храни. Смјернице су намијењене субјектима у пословању са храном,  а везане су за имплементацију Уредбе (ЕУ) 1169/2011 као саставног дијела њихових система управљања безбједношћу хране (FSMS).

Смјернице садрже информације о томе како одређени фактори утичу на одлуку о означавању хране (нпр. да ли је обавезно навођење ознаке “употребљиво до” или је одговарајућа ознака “најбоље употријебити до”). Одлуку је потребно доносити за сваки производ индивидуално, узимајући у обзир карактеристике производа (интризичне, екстризичне и имплицитне), услове прераде и складиштења. Да би се помогло субјектима у пословању са храном у доношењу одлуке о врсти означавања развијено је “стабло одлучивања” које се састоји од степеноване листе са 10 питања поткријепљене примјерима.

Такође су наведене препоруке које се односе на:

  • обуку и подршку, посебно за мале произвођаче и лабораторије, која би допринијела бољем разумијевању микробне екологије хране и процедура за карактеризацију релевантних фактора који одређују рок трајања хране,
  • прикупљање података о температури у дистрибуцији, малопродаји и складиштењу хране у домаћинствима, те спровођење истраживања усмјерених на потрошаче да би се добили поузданији подаци за карактеризацију разумно предвидљивих услова складиштења хране,
  • израду упутстава о начину употребе разумно предвидљивих услова при доношењу одлуке о означавању хране и
  • развој прикладног нивоа заштите (АLОP)/циљева безбједности хране (FSО) за већину комбинација храна – патоген.

Како би се субјектима у пословању сa храном пружила подршка у вези са претходно наведеним питањима, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине припремила је незванични превод “Смјерница за означавање датума и сродне информације о храни: први дио (означавање датума)”, које су доступне на сљедећем линку:

Смјернице за означавање датума и сродне информације о храни: први дио (означавање датума)

У складу са правилима ЕFSА, превод овог документа може се користити само у информативне сврхе, без икакве одговорности ЕFSА или било које друге институције ЕУ. У случају било какве нејасноће и/или било каквих неслагања у преводу, корисници се упућују на оригиналну енглеску верзију која ће увијек имати предност, јер представља једину правно обавезујућу верзију. Званични документ објављен је у ЕFSА Journal (https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6306).