Смјернице за тумачење и спровођење Правилника о микробиолошким критеријумима за храну

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са представницима надлежних институција Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко дистрикта БиХ и међународним експертима, израдила је и објавила Смјернице за тумачење и спровођење Правилника о микробиолошким критеријумима за храну.

Ове Смјернице дају објашњења и препоруке за спровођење одредби Правилника о микробиолошким критеријумима за храну (Службени гласник БиХ, бр. 11/13, 79/16 и 64/18) и предвиђене су као општи водич за субјекте у пословању са храном, службене особе надлежних органа и лабораторије које врше микробиолошка испитивања хране. Састоје се од пет поглавља у којима су тематски обрађене области са тумачењима захтјева и практичним примјерима. Циљ Смјерница јесте помоћ субјектима у пословању са храном у општем разумијевању захтјева из Правилника о микробиолошким критеријумима за храну и обезбјеђивање капацитета надлежних органа за спровођење одредби Правилника.

Индустрија хране дужна је да обезбједи елиминисање микроорганизама или њихово свођење на мјеру која неће бити штетна по здравље људи, док службене контроле треба организовати ради ревизије усклађености поступања субјеката у пословању са храном.

У давању доприноса општем циљу спречавања и смањења појаве и посљедица зараза, врло је важно обезбиједити усклађен приступ надзору и праћењу патогених микроорганизама и спријечити разлике у тумачењу резултата испитивања. Но, саме микробиолошке анализе не могу гарантовати безбједност хране, па се за подршку системима добре хигијенске праксе и анализе опасности и критичних контролних тачака (HACCP) требају користити микробиолошки критеријуми. Микробиолошки критеријуми нуде смјернице о прихватљивости хране и процеса производње хране.

Прије кориштења Смјерница за тумачење и спровођење Правилника о микробиолошким критеријумима за храну, корисници требају провјерити да ли је било измјена микробиолошких критеријума у погледу комбинација храна/микроорганизам од интереса. Микробиолошки критеријуми утврђени прописима имају предност над лимитима наведеним у овом документу, који није законски обавезујући, те их је потребно тумачити у вези са Правилником и другим релевантним прописима.

Електронску верзију Смјерница можете преузети на званичном веб сајту Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине:

Смјернице за тумачење и спровођење Правилника о микробиолошким критеријумима за храну