Јавни позив за подношење захтјева за овлашћивање службених панела за органолептичку анализу дјевичанских маслинових уља

На основу Правилника о овлашћивању панела за органолептичку анализу дјевичанских маслинових уља („Службени гласник БиХ,“ број 74/14), позивамо сва заинтересована правна лица да пријаве панеле који ће спроводити поступке службене провјере усклађености органолептичких својстава дјевичанских маслинових уља према одредбама Правилника о методама анализе маслиновог уља („Службени гласник БиХ“, број 68/13).

Захтјев за овлашћивање службених панела могу поднијети правна лица која имају лабораториј акредитован према норми BAS EN ISO/IEC 17025 за спровођење анализа маслиновог уља сходно одредбама Правилника о методама анализе маслиновог уља, те које располажу радним простором, потребном опремом, водитељем панела и органолептичким оцјењивачима који испуњавају услове овог Правилника.

Сходно одредбама члана 3. Правилника о овлашћивању панела за органолептичку анализу дјевичанских маслинових уља, службене панеле рјешењем овлашћује Савјет министара Босне и Херцеговине на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине. Службени панели ће проводити анализе маслинових уља на тржишту ради провјере назначених података за потребе службене контроле.

Захтјев за овлашћивање службених панела подноси се на обрасцима из Анекса VI и X Правилника о овлашћивању панела за органолептичку анализу дјевичанских маслинових уља, који су доступни на сљедећем линку:

Правилник о овлашћивању панела за органолептичку анализу дјевичанских маслинових уља

Контакт лице за додатне информације је Башић Халил, члан Комисије за овлашћивање панела за органолептичку анализу дјевичанских маслинових уља (basic@fsa.gov.ba).