68. сједница Савјета министара БиХ: Подржани приједлози за унапрјеђење система безбједности хране

На приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ, Савјет министара Босне и Херцеговине је на 68. сједници одржаној 18. августа 2016. године, донио Правилник о измјенама и допуни Правилника о нежељеним супстанцама у храни за животиње и Правилник о стављању ван снаге Правилника о освјежавајућим безалкохолним пићима и сличним производима.

Измјенама и допуном Правилника о нежељеним супстанцама у храни за животиње мијењају се и допуњују максимално допуштене количине нежељених супстанци у храни за животиње у складу са прописима ЕУ који уређују предметну област. Правилник о стављању ван снаге Правилника о освјежавајућим безалкохолним пићима и сличним производима донесен је на захтјев произвођача, због тога што су доношењем других прописа о храни у Босни и Херцеговини превазиђени захтјеви Правилника о освјежавајућим безалкохолним пићима и сличним производима („Службени гласник БиХ“, бр. 85/08, 54/11 и 62/14), те је оправдано и приоритетно стављање ван снаге истог.

На 68. сједници Савјета министара БиХ, на приједлог Агенције, такође је размотрена и усвојена Информација о начину рјешавања области заштите прехрамбених производа ознакама оригиналности, географског поријекла и традиционалног угледа хране у Босни и Херцеговини у циљу осигуравања функционалности система. У складу са закључцима Савјета министара БиХ, Агенција ће по хитној процедури припремити и доставити Савјету министара БиХ на разматрање измјене и допуне Правилника о ознакама оригиналности и ознакама географског поријекла хране и Правилника о ознакама традиционалног угледа хране, ради потпуног усклађивања истих са Уредбом ЕУ 1151/2012 о системима квалитета за пољопривредне и прехрамбене прозводе, као и пратеће одлуке које су потребне за имплементацију наведених прописа.

Савјет министара је, такође на приједлог Агенције, на 68. сједници размотрио и усвојио Извјештај о стању у области безбједности хране у Босни и Херцеговини за 2015. годину, Одлуку о једнократној накнади за рад Комисије за признавање природних минералних и природних изворских вода у Босни и Херцеговини, те Информацију о предузетим активностима Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине на реализацији закључка Савјета министара Босне и Херцеговине са 21. сједнице одржане 2.9.2015. године.

На истој сједници Савјета министара, на приједлог Савјета за ГМО, усвојен је Извјештај о раду Савјета за генетички модификоване организме за период 1.1. – 31.12.2015. године са закључцима којима се задужује Савјет за ГМО да пружи сву неопходну научну и стручну помоћ надлежним органима БиХ, ентитета и Брчко дистрикта БиХ у вези са имплементацијом законских и подзаконских прописа и даљег јачања службених контрола у области ГМО. Агенција за безбједност хране БиХ обавезује се да, у својству централног надлежног органа за ГМО, настави активну координацију са надлежним органима БиХ, ентитета и Брчко дистрикта БиХ, ради даљег јачања система у области генетички модификованих организама.