ЕК: Смјернице за системе управљања безбједношћу хране укључујући HACCP

У Службеном листу Европске уније објављено је „Обавјештење Комисије о имплементацији система управљања безбједношћу хране којима су обухваћени предусловни програми (prerequisite programs, PRP) и поступци који се заснивају на принципима анализе опасности и критичних контролних тачака (HACCP), укључујући олакшавање/флексибилност имплементације у одређеним предузећима у прехрамбеном сектору.“

Сви субјекти у пословању са храном, од примарних произвођача до трговаца на мало морају се придржавати добре хигијенске праксе, која је саставни дио тзв. предусловних програма, те изузев примарних произвођача, морају заснивати процедуре на принципима HACCP-а. То је основ за системе управљања безбједношћу хране.

Сврха наведеног документа је да се олакша и усклади имплементација захтјева Европске уније о поступцима који се заснивају на HACCP-у давањем практичних смјерница о:

  • повезаности између предусловних програма и поступака који се заснивају на HACCP-у унутар Система управљања безбједношћу хране (Food Safety Managament System, FSMS),
  • имплементацији предусловних програма,
  • имплементацији (класичних) поступака који се заснивају на HACCP-у,
  • флексибилности која је легислативом ЕУ предвиђена за одређене прехрамбене објекте у погледу имплементације PRP и поступака који се заснивају на HACCP.

С обзиром на то да је ријеч о општем документу, он је углавном намијењен надлежним органима како би се постигло једнако разумијевање правних захтјева. Помоћи ће и субјектима у пословању са храном у имплементацији захтјева ЕУ након утврђивања посебних прилагодби и не доводећи у питање њихову примарну одговорност у области безбједности хране.

Обавјештење Европске комисије о имплементацији система управљања безбједношћу хране којим су обухваћени PRP и поступци који се заснивају на принципима HACCP, укључујући олакшавање/флексибилност имплементације у одређеним предузећима у прехрамбеном сектору доступнo је на сљедећем линку:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:278:FULL&from=EN