Резултати Програма контроле резидуа пестицида у и на храни биљног поријекла у Босни и Херцеговини за 2017. годину

Око 98% uзорака hране анализираниh u оквирu Програма конtроле резидуа песtиcида u и на hрани биљног поријекла u Босни и Херcеговини за 2017. годинu не садржи резидуe песtиcида или иh садржи u tраговима који сu u дозвољеним граниcама.

Процјеном ризика утврђено је да је мало вјероватно да дуготрајна и краткотрајна изложеност утврђеним концентрацијама пестицида представља ризик за јавно здравље те се ризик од изложености потрошача резидуама пестицида путем испитиваних производа може сматрати ниским.

У оквиру Програма контроле резидуа пестицида у и на храни биљног поријекла у Босни и Херцеговини који је спроведен у три фазе током 2017. године узето је 105 узорака воћа, 70 узорака поврћа и 20 узорака осталих категорија хране (воћне каше за дјецу на бази поврћа, пшеница у зрну/брашно пшенично и култивисане гљиве). Обухваћено је укупно 20 врста производа међу којима су и пет кључних извозних производа биљног поријекла из Босне и Херцеговине (крушка, јабука, шљива, корнишон, малина).

Од укупно 195 анализираних узорака, четири су садржавала резидуе пестицида у концентрацији изнад прописане максимално дозвољене количине (Maximum Residue level, MRL), што укупно чини 2,05%, а ради се о два узорка увозног стоног грожђа, те по једном узорку домаћих култивисаних гљива и домаће шљиве.

Када је у питању поријекло узорака, 109 или 56% анализираних узорака је из Босне и Херцеговине, док је 86 или 44% анализираних узорака из увоза.

Не рачунајући узорке који су садржавали резидуе пестицида у концентрацији изнад прописане MRL вриједности, код 60 узорака су пронађени остаци испод MRL вриједности (у дозвољеним границама), а код 131 узорка нису утврђенe резидуе пестицида.

MRL не представља безбједносну границу изнад које је храна опасна по здравље потрошача, јер су MRL вриједности постављене вишеструко ниже од стварних концентрација пестицида опасних по здравље потрошача (безбједносни фактори износе најчешће 1:100). Ипак, свако прекорачење MRL вриједности указује на потребу:

  • процјене ризика за потрошаче тог производа,
  • упозорења произвођачу да примјењује пестицид у складу са добром пољопривредном праксом, односно упутствима за примјену пестицида,
  • препоруке инспекцијским службама да појачају контролу производа код којих је анализом утврђено прекорачење MRL као и произвођача који тим производима снабдијевају тржиште.

Све ове мјере су благовремено предузете, а Савјет министара Босне и Херцеговине је на 129. сједници одржаној 11. јануара 2018. године усвојио Извјештај о спроведеном Програму контроле резидуа пестицида у и на храни биљног поријекла у Босни и Херцеговини за 2017. годину.