Систем брзог узбуњивања за храну и храну за животиње

RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED (RASFF) –
СИСТЕМ БРЗОГ УЗБУЊИВАЊА ЗА ХРАНУ И ХРАНУ ЗА ЖИВОТИЊЕ

Шта је RASFF?

RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed, систем брзог узбуњивања за храну и храну за животиње, основни је алат за размјену информација између компетентних институција у случајевима када постоји ризик за људско здравље настао храном, због којега. су покренуте одређене мјере попут повлачења или забране увоза одређених производа.

Циљеви RASFF-a

 • Заштита потрошача од ризика за здравље услијед конзумације здравствено неисправне хране.
 • Брза размјена информација између земаља чланица RASFF.
 • Спрјечавање дистрибуције и повлачење производа са тржишта који представљају ризик за здравље потрошача.

Чланице RASFF-a

Чланице RASFF мреже су земље чланице ЕU и ЕЕА.

Компетентне установе “трећих земаља”, које нису чланице ЕU, такођер примају RASFF обавијести од Европске комисије, али само у слиједећим случајевима:

 • уколико се зна да је производ који је предмет обавијести извезен у ту трећу земљу,
 • уколико је производ који је предмет обавијести поријеклом из те треће земље.

Зашто RASFF?

Систем брзог узбуњивања за храну и храну за животиње конкретан је и видљив резултат Европске интеграције. Брза размјена информација о ризицима који потјечу од хране и хране за животиње осигурава кохерентне и симултане активности свих земаља чланица што је огроман допринос безбједности потрошача.

Систем контроле хране мора бити развијен и имплементиран на транспарентан начин. Повјерење потрошача у безбједно и квалитетно снабдијевање храном зависи од њиховог разумијевања и повјерења у цјелисходност и ефикасност система контроле безбједности хране.

Подјела RASFF обавијести

Обавијести о опасности (вијести узбуне)
Обавијести о опасности шаљу се када су храна и храна за животиње ризик јер се налазе на тржишту. Овакве обавијести дају земље чланице мреже које су уочиле проблем и које покрећу мјере као што је повлачење производа са тржишта. Обавијести имају за циљ да свим чланицама мреже дају информацију како би оне повјериле налази ли се здравствено неисправан производ на њиховом тржишту те како би могле подузети одређене потребне мјере. Потрошачи морају бити увјерени да је предмет обавијести повучен са тржишта.
 
Информативне обавијести

Обавијест на знање је обавијест везана уз храну и храну за животиње, када је ризик препознат, но земље чланице не морајуподузети хитну акцију јер производ није ушао на њихово тржиште.

Ове обавијести се углавном односе на пошиљке хране и хране за животиње које су испитане и враћене са вањских граница ЕU. Потрошачи морају бити увјерени да производ који је предмет обавијести није ушао на тржиште те да су подузете све потребне мјере.

 
RASFF – новости
Сваку вијест која није узбуњујућа или информативна, а оцјењена је као интересантна од стране контролних тијела, Комисија чини доступном чланицама мреже као ‘’НОВОСТ’’.
 
Одбијено на граници
Ове обавијести тичу се пошиљки хране и хране за животиње које су, након извршене провјере и установљеног ризика по здравље људи, одбијене на вањским границама ЕU и EEA (European Economic area). Ове обавијести се преносе свим граничним испоставама ЕЕА-а, с циљем појачавања контрола и осигуравања да одбијени производ није поновно ушао у Заједницу преко друге граничне испоставе.

Систем брзог узбуњивања за храну и храну за животиње у Босни и Херцеговини

Закон о храни („Службени гласник БиХ“, број 50/04) слиједи основна начела Европског закона о храни, оснива Агенцију за безбједност хране Босне и Херцеговине те доноси претпоставке за успостављање RASFF система на нивоу Босне и Херцеговине.

Агенција за безбједност хране БиХ представља контакт ауторитет Босне и Херцеговине, као треће земље за EU RASFF Европске Комисије и координира бх. системом брзог узбуњивања за храну и храну за животиње, као национална контакт тачка.

У систему на нивоу БиХ учествују институције БиХ, ентитета и БД БиХ, одговорне за безбједност хране, заштиту здравља и интереса потрошача, здравља и добробити животиња те здравља биља на територију наше земље. При свакој институцији у систему одређене су контакт тачке/службена лица задужена са проток информација и поступање по обавијестима на ефикасан начин у складу са процијењеним ризиком.

 

Институције укључене у систем су:

 • Агенција за безбједност хране БиХ
  • Министарство спољнетрговине и економских односа БиХ
  • Канцеларијаза ветеринарство БиХ
  • Управа БиХ за заштиту здравља биља
  • Министарство трговине ФБиХ
  • Министарство здравства ФБиХ
  • Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства ФБиХ
  • Управа за инспекцијске послове ФБиХ
  • Министарство трговине и туризма РС
  • Министарство здравља и социјалне заштите РС
  • Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС
  • Управа за инспекцијске послове РС
  • Влада Брчко дистрикта БиХ Пододјел за јавно здравство
  • Инспекторат Брчко дистрикта БиХ

Шему система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње у Босни и Херцеговини можете видјети на овоме  linku.