Савјет министара усвојио Програм рада Агенције за 2015. годину

На приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине је на 6. сједници одржаној 7. маја 2015. године усвојио Програм рада Агенције за 2015. годину. Овај Програм рада представља наставак активности започетих у претходним годинама у складу са задацима и обавезама Агенције прописаним Законом о храни („Службени гласник БиХ“, број 50/04), те испуњавању обавеза из Споразума о стабилизацији и придруживању, обавеза у процесу придруживања Европској унији, као и остале активности проистекле из законских и подзаконских аката у области сигурности хране, а у циљу заштите здравља потрошача и стављања у равноправан положај субјеката у пословању са храном у Босни и Херцеговини.

Доношењем законских и подзаконских аката усаглашених са легислативом Европске уније и/или као националних прописа, отклањају се разлике у прописима који су на снази у земљама ЕУ и земљама окружења, осигурава се несметано функционисање унутрашњег тржишта, заштита интереса потошача, обавезе субјеката у пословању са храном и заштита интереса произвођача, како на домаћем, тако и на међународном тржишту. Све наведене обавезе бит ће реализоване у складу са средствима одобреним Законом о буџету институција и међународних обавеза за 2015. годину.