Савјет министара Босне и Херцеговине: Усвојен Програм рада Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за 2016. годину

Савјет министара Босне и Херцеговине је на 44. сједници одржаној 17.2.2016. године, након разматрања усвојило Програм рада Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за 2016. годину.

Програм рада Агенције за 2016. годину конципиран је као наставак активности из претходног периода с циљем осигурања високог нивоа заштите здравља потрошача у БиХ, те омогућавање несметаног функционисања трговине храном.

У складу са Средњорочним планом рада Агенције за период 2016.-2018., Програм рада Агенције за 2016. годину је усклађен са средњорочним циљем Агенције за наведени трогодишњи период који гласи: „Унаприједити систем заштите здравља људи, животиња и биља путем успостављања ефикасног система безбједности хране, ветеринарства и фитосанитарне политике у БиХ“.

Како би се реализирао специфични циљ Агенције у трогодишњем периоду дефинисаним Средњорочним планом рада Агенције 2016.-2018 (Успостављање система безбједности хране), Програмом рада Агенције за 2016. годину дефинисани су сљедећи програми и пројекти:

Програм 1. Хармонизирање бх. законодавства о храни с Acquis communautaire

  • Пројект 1.1. Израда проведбених прописа о храни,
  • Пројект 1.2. Проведба важећих прописа.

Програм 2. Обављање научних и стручно-техничких послова из подручја безбједности хране базираних на процјени ризика

  • Пројект 2.1. Израда научних мишљења,
  • Пројект 2.2. Обављање стручно-техничких послова.

Програм 3. Успостављање система службених контрола базираних на процјени ризика

  • Пројект 3.1. RASFF и INFOSAN,
  • Пројект 3.2. Израда и проведба мониторинг плана,
  • Пројект 3.2. Обуке.

Програм 4. Успостављање механизма управљања кризним ситуацијама

  • Пројект 4.1. Израда Плана хитних мјера за храну и храну за животиње.