СМ БиХ: Донесен Правилник о измјенама и допунама Правилника о микробиолошким критеријумима за храну

На приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ, на 149. сједници Савјета министара Босне и Херцеговине одржаној 18. јула 2018. године донесен је Правилник о измјенама и допунама Правилника о микробиолошким критеријумима за храну.

Наведеним прописом мијења се и допуњује Правилник о микробиолошким критеријумима за храну (“Службени гласник БиХ“, бр. 11/13и 79/16), којим се утврђују микробиолошки критеријуми за одређене микроорганизме те правила којих се субјекти у пословању са храном морају придржавати при имплементацији општих и посебних хигијенских мјера из члана 5. Правилника о хигијени хране („Службени гласник БиХ“, бр. 04/13). Утврђује се и критериј безбједности хране за Escherichia coli у живим шкољкашима и живим бодљикашима, плаштењацима и пужевима.

Такође се уводи критериј хигијене процеса за Campylobacter spp. у труповима бројлера са циљем држања контаминације трупова под контролом током клања.

Доношењем Правилника о измјенама и допунама Правилника о микробиолошким критеријумима за храну, Босна и Херцеговина прати легислативу ЕУ и обезбјеђује усаглашеност прописа из ове области што омогућава правне предуслове за заштиту здравља потрошача и равноправан третман домаћих произвођача на тржишту.