СМ БиХ: Усвојен Извјештај о спроведеном програму праћења (мониторинга) резидуа пестицида у и на производима биљног поријекла у Босни и Херцеговини у 2016. години

На приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине је на 87. сједници одржаној 29. децембра 2016. године усвојио Извјештај о спроведеном програму праћења (мониторинга) резидуа пестицида у и на производима биљног поријекла у Босни и Херцеговини у 2016. години.

Наведени мониторинг спровела је Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине у сарадњи са надлежним ентитетским, кантоналним, градским и општинским, те инспекцијским органима Брчко дистрикта БиХ. Циљ мониторинга резидуа пестицида био је утврдити количину резидуа пестицида и њихових метаболита у храни биљног поријекла, провјерити да ли одговарају прописима (усклађени са ЕУ нормама) који одређују максималне нивое резидуа (МRL) пестицида и да ли се произвођачи придржавају принципа добре пољопривредне праксе (GАP), те на тај начин заштитити здравље потрошача.

Мониторинг је спроведен на подручју 20 градова и општина у Босни и Херцеговини, а узето је 139 узорака, који су обухватили 10 врста воћа и поврћа. Анализе на присуство 181 активне материје пестицида рађене су по акредитованим методама у лабораторији која испуњава услове норме 17 025, што је изузетно значајно због аналитичке и правне вјеродостојности резултата, примјене одговарајућих инспекцијских мјера, те упоредивости података са земљама у окружењу и ЕУ.

Од укупног броја узорака, у пет је утврђено присуство резидуа пестицида изнад МRL-а. Од пет спорних узорака четири су била из увоза, а један из домаће производње. За сваки узорак чијом је анализом утврђена неусклађеност у односу на важеће прописе, Агенција је доставила надлежним инспекцијским органима препоруке за даље поступање (повлачење са тржишта) у циљу заштите здравља и интереса потрошача. Агенција је процјеном ризика утврдила да је у пет спорних случајева мало вјероватно да дуготрајна и краткотрајна изложеност утврђеним концентрацијама пестицида представља ризик за јавно здравље. МRL не представља сигурносну границу изнад које је храна опасна по здравље потрошача, јер су вриједности МRL постављене вишеструко ниже од стварних концентрација пестицида опасних по здравље потрошача (сигурносни фактори износе најчешће 1:100).

Спровођење програма контроле резидуа пестицида потврђује опредијељеност Савјета министара БиХ који је осигурао финансијска средства, те институција свих нивоа власти у БиХ које чине систем безбједности хране за редовним надзором хране на тржишту, у конкретном случају контролу хране на резидуе пестицида. Поред омогућавања мјера заштите потрошача, континуиран мониторинг резидуа пестицида има велики значај у доказивању спремности домаћих произвођача, као и припремљености надлежних органа за извоз воћа и поврћа из Босне и Херцеговине. Управо је редовно спровођење мониторинга најбољи алат за провјеру функционалности постојећег система и један од битних услова гаранције за извоз воћа и поврћа, као и прерађевина од воћа и поврћа из Босне и Херцеговине.

Контролни програми за МРЛ пестицида поступно се усклађују са проведбеним уредбама ЕУ у погледу МRL резидуа пестицида, као и активних материја, с тим да је крајњи циљ да се у предстојећем периоду у потпуности ускладе са програмима контроле у ЕУ.

Досадашњи резултати програма контроле резидуа пестицида указују на спровођење добре произвођачке праксе са аспекта примјене пестицида у процесу заштите производа биљног поријекла који се узгајају у Босни и Херцеговини, као и увозних производа.