Јавни позив за пријаву тијела за оцјењивање усаглашености

Јавни позив за пријаву тијела за оцјењивање усаглашености за производе за заштићене ознаке поријекла, заштићене ознаке географског поријекла и гарантирано традиционалног специјалитета
У „Службеном гласнику БиХ“, број 90/18, објављен је Правилник о системима квалитете за прехрамбене производе, којим се прописује поступак заштите ознака поријекла и заштите ознака географског поријекла те поступак заштите ознака гарантирано традиционалног специјалитета прехрамбених производа на територији Босне и Херцеговине, као и поступак за подношење захтјева за регистрацију и подношење приговора за ознаке поријекла, ознаке географског поријекла и ознаке гарантирано традиционалног специјалитета прехрамбених производа на нивоу Европске уније.
У складу са чланом 42. став (1) Правилника о системима квалитете за прехрамбене производе, за заштићене ознаке поријекла, заштићене ознаке географског поријекла и гарантирано традиционалног специјалитета које означавају производе, провјеру усаглашености са спецификацијом проводи једно или више контролних тијела која дјелују као тијела за оцјењивање усаглашености за производе овлаштена од Савјет министара Босне и Херцеговине, на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине.
Сви субјекти који су заинтересовани за овлаштивање као контролна тијела за оцјењивање усаглашеност за производе за заштићене ознаке поријекла, заштићене ознаке географског поријекла и гарантирано традиционалног специјалитета, могу се јавити на овај Јавни позив и Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Агенција), доставити сљедећу документацију:

  • Документ о акредитацији од Института за акредитацију Босне и Херцеговине или другог међународног тијела овлаштеног за акредитацију према захтјевима стандарда BAS EN ISO/IEC 17065.
  • Документа којима доказујете одговарајуће гаранције објективности и непристрасности те документа да има на располагању оспособљене стручњаке и ресурсе потребне за обављање потврђивања усаглашености са спецификацијом.
  • Тијела за оцјењивање усаглашености из других држава морају доставити доказе на једном од језика у службеној употреби у Босни и Херцеговини да су акредитирана и овлаштена за потврђивање усаглашености са спецификацијом производа и писану изјаву да ће сви поступци и вођење документације бити на једном од језика у службеној употреби у Босни и Херцеговини.

Наведене документе, потребно је доставит у Агенцију, у затвореној коверти путем поште. Контакт особа по наведеном јавном позиву је Амела Исић, шеф Одсјека за правне послове (телефон 036/336-950, е-маил isic@fsa.gov.ba), те вас молимо да именовану контактирате у случају било каквих питања. Овај јавни позив је стално отворен за пријаву заинтересованих субјеката.
По подношењу комплетне документације, Агенција припрема Одлуку о овлаштивању једног или више контролних тијела за оцјењивање усаглашености, која се доставља Савјету министара Босне и Херцеговине на доношење.