План управљања кризом

Плана управљања кризом за храну и храну за животиње са оперативним хитним мјерама

У складу с тачком 49. Акционог плана за реализацију приоритета из Извјештаја Европске комисије о Босни и Херцеговини за 2015. годину, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са надлежним институцијама Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко дистрикта БиХ, приступила је изради Плана управљања кризом за храну и храну за животиње са оперативним хитним мјерама.

Циљ наведеног документа је утврђивање мјера које се без одгађања примјењују када се утврди да храна или храна за животиње представља озбиљан ризик за људе или животиње, било директно или путем околиша, а исти одређује институције које ће бити укључене, њихова овлаштења и дужности, те начин и поступке размјене информација између релевантних страна.

Правни основ за израду Плана управљања кризом за храну и храну за животиње с оперативним хитним мјерама садржан је у члану 42. Закона о храни („Службени гласник БиХ” број 50/04) и члану 13. Правилника о службеним контролама које се спроводе ради верификације поступања у складу с одредбама прописа о храни и храни за животиње те прописа о здрављу и добробити животиња („Службени гласник БиХ“, број 5/13).

Заједничким активностима Агенције и других надлежних институција у Босни и Херцеговини припремљен је Нацрт Плана управљања кризом за храну и храну за животиње с оперативним хитним мјерама који, у складу са чланом 42., став 2. доноси Вијеће министара Босне и Херцеговине.

Опћим планом поближе се одређују кризне ситуације и практичне процедуре потребне за управљање кризом, укључујући принцип транспарентности који треба примјењивати и стратегију комуникације, формирање кризне јединице од представника мјеродавних органа и задаци кризне јединице. Чланом 42. Закона прописано је да опћи план нарочито специфицира врсте ситуација у које су укључени директни или индиректни ризици по људско здравље који потјечу од хране и хране за животиње, а који вјеројатно неће бити уклоњени или смањени на прихватљив ниво примјеном одредби важећих прописа.

Планом се уређују:

 • кризне ситуације;
 • процедура за примјену Плана;
 • успостављање мреже координатора кризе;
 • улога кризне јединице;
 • практично функционирање кризне јединице (састав, начин рада, активности);
 • веза између кризне јединице и процеса одлучивања;
 • рјешавање кризе;
 • процедуре управљања у случајевима потенцијално озбиљног ризика;
 • стратегија комуникације;
 • принципи транспарентности;
 • органи који ће бити укључени, њихова овлаштења и дужности те начин размјене информација.

Процедуре управљања установљене овим Планом представљају смјернице свим мјеродавним органима у БиХ.

Приједлог Плана управљања кризом за храну и храну за животиње с оперативним хитним мјерама можете погледати на сљедећем linku.