Oзнаке поријекла, географског поријекла и гарантoвано традиционалног специјалитета

Заштита ознаке поријекла, ознаке географског поријекла и ознаке гарантoвано традиционалног специјалитета прехрамбених производа у Босни и Херцеговини

Област заштите прехрамбених производа ознакама поријекла, ознакама географског поријекла и ознакама гарантoвано традиционалног специјалитета у Босни и Херцеговини уређена је: Правилником о системима квалитета за прехрамбене производе („Службени гласник БиХ“, број 90/18) (у даљем тексту: Правилник), који је на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на основу Закона о храни („Службени гласник БиХ“, број 50/04), донио Савјет министара Босне и Херцеговине.
Овим Правилником прописује се поступак заштите ознака поријекла и заштите ознака географског поријекла те поступак заштите ознака гарантoванотрадиционалног специјалитета прехрамбених производа на територији Босне и Херцеговине, као и поступак за подношење захтјева за регистрацију и подношење приговора за ознаке поријекла, ознаке географског поријекла и ознаке гарантирано традиционалног специјалитета прехрамбених производа на нивоу Европске уније.

Зашто би требало регистровати ознаку поријекла, ознаку географског поријекла и ознаку гарантoвано традиционалног специјалитета?

На међународном тржишту влада јака конкуренција у пласману прехрамбених производа. У тој борби за конкурентност све више се цијене традиционални производи, односно производи чије посебне карактеристике произилазе из вриједности њихових састојака, начина производње и прераде, те поднебља из којег долазе. Већа едукација о нутритивним и протективним својствима хране, те повећана куповна моћ потрошача у Европској унији утјецали су на повећање потражње за прехрамбеним производима који су незаобилазан дио културе и традиције неког краја. Издвајамо неке од могућих разлога за регистрацију ознака:

 • прехрамбени производи који носе једну од регистрованих ознака на тржишту спадају у прехрамбене производе више цјеновне категорије;
 • стварање идентитета и препознатљивости таквог прехрамбеног производа на домаћем и међународном тржишту;
 • подизање и постизање сталног квалитета прехрамбених производа;
 • директна веза производа са одређеним географским подручјем даје додатну вриједност и препознатљивост том подручју, те доприноси руралном развоју, посебно оних удаљенијих и дислоцираних подручја;
 • оснивање интересних удружења, ако она још не постоје у сврху заједничког наступа на тржишту, односно заједничке промоције прехрамбеног производа;
 • сви произвођачи и/или прерађивачи који се налазе на дефинисаном географском подручју, а који задовољавају услове наведене у спецификацији имају право употребе регистриране ознаке;
 • регистрована ознака не може постати генеричка (уобичајена);
 • регистрована ознака заштићена је од:
  • било какве директне или индиректне комерцијалне употребе регистроване ознаке за прехрамбене производе који нису обухваћени регистрацијом, као и оних производа сличних производима регистрованим под том ознаком или у оној мјери у којој кориштење ознаке искориштава углед заштићене ознаке;
  • злоупотребљавања, опонашања или употреба за стварање заблуде, чак и кад је назначено право поријекло прехрамбеног производа, укључујући употребу заштићеног назива у преводу или попраћеног изразом као што је „стил“, „тип“, „начин“, „по поступку“, „метод“, „као што се производи у“, „имитација“ или слично;
  • било какве лажне информације које могу довести у заблуду потрошача у односу на право поријекло, природу или суштински квалитет прехрамбеног производа, истакнуте на унутрашњој или вањској амбалажи, материјалу или документу који се односи на производ и паковање производа у контејнер, који би дао криви дојам о поријеклу производа;
  • било којег другог поступка који може довести у заблуду потрошача у односу на право поријекло прехрамбеног производа.

Шта се може регистровати?

Регистрацији ознака поријекла, ознака географског поријекла и ознака гарантирано традиционалног специјалитета подлијежу прехрамбени производи намијењени људској исхрани, осим производа винског сектора, изузимајући винско сирће, и јаких алкохолних пића који су уређени посебним прописима. Прехрамбени производи намијењени људској исхрани, који се могу регистровати ознакама поријекла, ознакама географског поријекла и ознакама гарантирано традиционалног специјалитета сврстани су у сљедеће категорије:

Производи намијењени исхрани људи

 • Разред 1.1. Свјеже месо (и нуспроизводи клања),
 • Разред 1.2. Месни производи (кухани, сољени, димљени итд.),
 • Разред 1.3. Сиреви,
 • Разред 1.4. Остали производи животињског поријекла (јаја, мед, различити млијечни производи осим маслаца итд.),
 • Разред 1.5. Уља и масноће (маслац, маргарин, уље итд.),
 • Разред 1.6. Воће, поврће и житарице, у природном стању или прерађени,
 • Разред 1.7. Свјежа риба, мекушци и ракови те производи добивени од њих,
 • Разред 1.8. Остали производи (зачини итд.).

Други прехрамбени производи

Ознаке поријекла и ознаке географског поријекла

 • Разред 2.1. Пиво,
 • Разред 2.2. Чоколада и чоколадни производи,
 • Разред 2.3. Хљеб, фино пециво, колачи, слаткиши, кекси и други пекарски производи,
 • Разред 2.4. Напици произведени од биљних екстракта,
 • Разред 2.5. Тјестенина,
 • Разред 2.6. Со,
 • Разред 2.7. Сенф.

Гарантирано традиционални специјалитет

 • Разред 2.8. Готови оброци,
 • Разред 2.9. Пиво,
 • Разред 2.10. Чоколада и чоколадни производи,
 • Разред 2.11. Хљеб, фино пециво, колачи, слаткиши, кекси и други пекарски производи,
 • Разред 2.12. Напици произведени од биљних екстракта,
 • Разред 2.13. Тјестенина,
 • Разред 2.14. Со.

Како покренути поступак регистрације ознаке поријекла, ознаке географског поријекла и ознаке гарантирано традиционалног специјалитета прехрамбеног производа?

Поступак регистрације ознака поријекла, ознака географског поријекла и ознака гарантирано традиционалног специјалитета се покреће захтјевом који се подноси Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине.

Подносилац захтјева за регистрацију ознаке поријекла и ознаке географског поријекла потребно је да Агенцији достави:

 1. попуњен образац захтјева за регистрацију назива прехрамбеног производа заштићеном ознаком поријекла или заштићеном ознаком географског поријекла из Анекса II. овог Правилника, (образац захтјева линк);
 2. копију доказа за регистрацију групе;
 3. изјаву надлежног тијела групе о усвојеној одлуци о заштити ознаке поријекла и ознаке географског поријекла прехрамбеног производа;
 4. пуномоћ (ако групу заступа овлаштени заступник или опуномоћеник, овјерену код нотара);
 5. спецификацију производа у складу с чланом 7. овог Правилника;
 6. попуњен образац јединственог документа из Анекса III. овог Правилника, (образац захтјева линк);
 7. потврду тијела за оцјењивање усаглашености да се може извршити цертификација;
 8. назив и адресу групе која подноси захтјев и тијела, ако је доступна, која провјеравају усклађеност с одредбама спецификације производа.

Подносилац захтјева за регистрацију ознаке гарантирано традиционалног специјалитета потребно је да Агенцији достави:

 1. попуњен образац захтјева за гарантирано традиционални специјалитет из Анекса X. овог Правилника, (образац захтјева линк);
 2. копију доказа о регистрацији групе;
 3. изјаву надлежног тијела групе о усвојеној одлуци о заштити назива прехрамбеног производа као гарантирано традиционалног специјалитета;
 4. пуномоћ (ако групу заступа овлаштени заступник или опуномоћеник), овјерену код нотара;
 5. спецификацију производа у складу с чланом 26. овог Правилника и попуњен образац из Анекса IX. овог Правилника, (образац захтјева линк);
 6. потврду тијела за оцјењивање усаглашености да се може вршити цертификација.

Поступак проводи Комисија за регистрацију ознака поријекла и ознака географског поријекла прехрамбених производа у Босни и Херцеговини, односно Комисија за додјелу ознака гарантирано традиционалног специјалитета које именује Савјет министара Босне и Херцеговине, на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи с надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.
Висина накнаде за поступак регистрације ознака поријекла, ознака географског поријекла и ознака гарантирано традиционалног специјалитета хране који проводи Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине прописана је Одлуком о висини накнаде за поступак регистрације ознаке поријекла, ознаке географског поријекла и ознаке гарантирано традиционалног специјалитета.

За заштићене ознаке поријекла, заштићене ознаке географског поријекла и гарантирано традиционалног специјалитета које означавају производе, провјеру усаглашености са спецификацијом проводи једно или више контролних тијела која дјелују као тијела за оцјењивање усаглашености овлаштена од Савјета министара Босне и Херцеговине, на приједлог Агенције:

Листа овлаштених тијела за оцјењивање усаглашености за производе заштићене ознаке поријекла, заштићене ознаке географског поријекла и гарантирано традиционалног специјалитета објављена је у „Службеном гласнику БиХ“, број 79/19 и иста се може погледати на сљедећем linku. Све додатне информације можете добити у Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине.

Правилник о изгледу и начину кориштења заштићеног знака ознаке поријекла, ознаке географског поријекла и ознаке гарантовано традиционалног специјалитета прехрамбених производа („Службени гласник БиХ“, број 82/19) прописује се изглед и начин кориштења заштићеног знака ознаке поријекла, ознаке географског поријекла и ознаке гарантовано традиционалног специјалитета прехрамбених производа, те начин издавања знака.

Како би поступак регистрације био што јаснији, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине израдила је смјернице које детаљније дају потребне информације о самом поступку регистрације. Смјернице за регистрацију ознака поријекла, ознака географског поријекла и ознака гарантовано традиционалног специјалитета прехрамбених производа можете пронаћи на сљедећем линку:

Спецификације производа регистрованих ознака

Спецификације производа у поступку регистрације ознаке гарантовано традиционалног квалитета: