FAO

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine kao središnje i koordinaciono tijelo za obavljanje stručnih poslova u vezi sa GMO-om je 17.05.2013. godine imenovala kontakt tačku za platformu GM hrane u sklopu Organizacije za prehranu i poljoprivredu (FAO). Dana 06.06.2013. godine FAO platforma za GM hranu je prihvatila registraciju i Bosna i Hercegovina je postala punopravni član GM platforme. Dana 01.07.2014. godine kontakt tačka iz Bosne i Hercegovine je dostavila informacije kada je u pitanju oblast GMO odnosno dostavljeni su relevantni zakonski i podzakonski akti koji trenutno regulišu oblasti GMO u Bosni i Hercegovini.

Više informacija na: http://www.fao.org/food/food-safety-quality/gm-foods-platform/en/