Izvješća

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine sukladno sa odredbama Zakona o hrani (“Službeni glasnik BiH”, broj 50/04), postupajući prema svojoj mjerodavnosti, uz suradnju sa laboratorijama za kontrolu hrane u Bosni i Hercegovini iz oblasti javnog zdravstva, veterinarstva, poljoprivrede i privatnog sektora, objedinjava i Vijeću ministara Bosne i Hercegovine dostavlja godišnje izvješće iz oblasti sigurnost hrane.

Izvješće o provedenom Programu kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla u Bosni i Hercegovini

Na temelju odredbi članka 14. Pravilnika o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine izrađuje Godišnje izvješće o ostacima pesticida. Izvješće uključuje najmanje sljedeće informacije:

  1. analizu rezultata kontrola;
  2. moguće razloge zbog kojih je došlo do prekoračenja MRL-a zajedno s odgovarajućim opažanjima koja se odnose na mogućnosti upravljanja rizikom;
  3. analizu kroničnog i akutnog rizika od prehrambene izloženosti ostacima pesticida za zdravlje potrošača;
  4. procjenu izloženosti potrošača ostacima pesticida zasnovanu na podacima dostavljenim pod točkom 1) i ostalim dostupnim informacijama, pri čemu u svoje završno izvješće Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine uvrštava i izvješća podnesena sukladno s posebnim propisom o planu kontrole hrane.

Na temelju sa odredbama članka 14. (1) Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine izrađuje godišnje izvješće o realizaciji programa monitoringa ostataka pesticida koji dostavlja Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na razmatranje i usvajanje. Do sada su usvojeni slijedeći:

  1. Izvješće o provedenom Programu kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu
  2. Izvješće o provedenom Programu kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu
  3. Izvješće o provedenom Programu kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu
  4. Izvješće o provedenom Programu kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu
  5. Izvješće o provedenom Programu kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu