Ugovori

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, kao Ugovorni organ iz članka 4. i 5. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), nakon što dostavi izvješće o postupku javne nabave Agenciji za javne nabave, dužan je na svojoj internetskoj stranici, objaviti osnovne elemente ugovora za postupak javne nabave, kao i sve izmjene ugovora do kojih dođe u toku realizacije ugovora. Objava osnovnih elemenata obavezna je i u slučaju zaključenja okvirnog sporazuma. Objava se vrši na obrascu koji je sastavni dio Uputstva o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora („Službeni glasnik BiH“, broj 56/15).

Podaci u Objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora, za svaki pojedinačni ugovor se ažuriraju najmanje svaka tri mjeseca i moraju biti dostupni na inernetskoj stranici ugovornog organa najmanje tri godine od datuma potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma.

Pregled osnovnih elemenata ugovora Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine možete pogledati na linkovima ispod:

Pregled Odluka o prihvaćanju cijena ponuda za javne nabave vrijednosti:

Predmet nabaveProcijenjena vrijednost
(bez PDV-a)
Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za laboratorijske usluge ispitivanja kvaliteta meda na tržištu Bosne i Hercegovine12.038,40 KM
Odluka o odabiru najuspješnijih dobavljača za: Usluge hotelskog smještaja u Bosni i Hercegovini LOT 11.342,05 KM
Odluka o odabiru najuspješnijih dobavljača za: Usluge hotelskog smještaja u Bosni i Hercegovini LOT 22.004,00 KM
Odluka o odabiru najuspješnijih dobavljača za: Usluge hotelskog smještaja u Bosni i Hercegovini LOT 3851,98 KM
Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za LOT 1 Nabava uredskog materijala4.892,15 KM
Odluka o poništenju postupka nabave za LOT 2 Nabava tonera
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača GUMA M d.o.o. Mostar990,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača IMTEC d.o.o. Mostar861,55 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge osiguranja putničkih motornih vozila dobavljača EUROHERC osiguranje dd Sarajevo Podružnica Mostar3.862,37 KM
Odluka o prihvatanju ponude ponuđača “SIVRIĆ” d.o.o. Mostar596,70 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu (nabava avio karte) dobavljača “FIBULA AIR TRAVEL AGENCY” Sarajevo1.535,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu nabava usluga smještaja u inostranstvu dobavljača “FIBULA AIR TRAVEL AGENCY” Sarajevo1.809,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača “IPRESS” d.o.o. Široki Brijeg789,36 KM
Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača AUTO-SERVIS „ALFA“ Mostar427,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača Fortuna Lufthanza Siti Centar Mostar807,00 KM
Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za laboratorijske usluge analiza na prisustvo pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla84.507,00 KM
Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za nabavu putničkog motornog vozila40.597,44 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača Leftor d.o.o.200,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača MEDIA MONITORING Sarajevo1.548,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavu uredskog materijala2.333,34 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavu auto guma (ljetnih)875,20 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavu tonera za mobilne printere313,50 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge održavanja vozila od dobavljača Hercegovina Auto d.d.3.979,47 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača Fortuna Lufthanza Siti Centar Mostar787,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavu usluga smještaja u inostranstvu (Brisel, Belgija) dobavljača Fibula Air Travel Agency Sarajevo788,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavu vizit karti od dobavljača Print centar Green Mostar60,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge prevođenja na engleski jezik monografije „Genetski modificirani organizmi-stanje i perspektive“2.268,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavu tonera od dobavljača Antonio Commerce d.o.o. Mostar2.465,80 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge štampanja Smjernica, od dobavljača ZTR Štamparija Badizajn5.085,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge osiguranja putničkih motornih vozila2.623,32 KM
Odluka o prihvatanju ponude ponuđača „SIVRIĆ d.o.o. Mostar
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge štampanja monografije „Genetski modificirani organizmi – stanje i perspektive“ od dobavljača ZTR Štamparija Badizajn5.120,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge prevođenja na engleski jezik Pravilnika o prehrambenim aditivima780,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača IPRESS d.o.o. Široki Brijeg789,36 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge prevođenja na engleski jezik dva dokumenta iz oblasti sigurnosti hrane500,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača AUTO-SERVIS „FRESH“ Mostar
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavu usluga smještaja u inostranstvu (Berlin, Republika Njemačka) dobavljača “Fibula Air Travel Agency” Sarajevo528,00 KM
Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za laboratorijske usluge analiza na prisustvo pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla83.136,90 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavu dva banera za organizaciju svečanosti povodom Svjetskog dana sigurnosti hrane198,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge osiguranja putničkog motornog vozila1.820,15 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača Leftor d.o.o.200,00 KM
Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za nabavu goriva27.015,33 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača Parametar d.o.o. Sarajevo1.788,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge održavanja vozila od dobavljača Hercegovina Auto d.d.4.250,65 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača Fortuna Lufthanza Siti Centar Mostar1.820,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge osiguranja putničkih motornih vozila dobavljača EUROHERC osiguranje dd Sarajevo, Podružnica Mostar2.477,51 KM
Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene za usluge hotelskog smještaja u Bosni i Hercegovini za LOT 1 Sarajevo - dobavljača hotel „EVROPA“ d.d. PJ-hotel „HOLIDAY“1.292,34 KM
Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene za usluge hotelskog smještaja u Bosni i Hercegovini za LOT 2 Banja Luka dobavljača hotel „Vidović“1.136,75 KM
Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene za usluge hotelskog smještaja u Bosni i Hercegovini za LOT 3 BRČKO – dobavljač DOO “SLOBOPROM S“ hotel „JELENA“547,70 KM
Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene po izravnom sporazumu dobavljača Fibula Air Travel Agency Sarajevo1.970,00 KM
Odluka o prihvaćanju ponude ponuđača „SIVRIĆ“ d.o.o. Mostar596,70 KM
Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene po izravnom sporazumu za robe pod nazivom „Nabavka dezinfekcijskih sredstava i zaštitnih rukavica“170,00 KM
Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene po izravnom sporazumu za usluge prevođenja s engleskog jezika Vodiča Svjetske zdravstvene organizacije Covid 19 i sigurnost hrane – vodič za subjekte u poslovanju s hranom400,00 KM
Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene po izravnom sporazumu dobavljača AUTO-SERVIS „FRESH” Mostar
Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene po izravnom sporazumu dobavljača Leftor d.o.o. 200,00 KM
Odluka o odabiru najpovoljnijeg dobavljača za Laboratorijske usluge analiza u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla85.263,85 KM
Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene po izravnom sporazumu za usluge prevođenja sa engleskog jezika Codex Alimentarius Vodiča za smanjivanje kontaminacije hrane policikličnim aromatskim ugljikovodicima (PAH) prilikom dimljenja i procesa izravnog sušenja440,00 KM
Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene po izravnom sporazumu dobavljača PARAMETAR d.o.o. Sarajevo 1.788,00 KM
Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene po izravnom sporazumu za usluge održavanja vozila od dobavljača Hercegovina Auto d.d. 5.100,25 KM
Odlukа o prihvatanju prijedloga cijene za nabavu računarskog materijala235,044 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge tekućeg održavanja dobavljača G.D. „Konstrukcije“ d.o.o. Mostar2.734,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača „EURO-HIT“ d.o.o. Mostar2.508,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača „Config” d.o.o.617,54 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene dobavljača Auto Bevanda d.o.o. Mostar po direktnom sporazumu za nabavu zimskih guma1.107,60 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavu kompjuterskog materijala (slušalice sa mikrofonom i web kamera) dobavljača Univerzalno Premium d.o.o. Brčko, Poslovnica Mostar699,43 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavu materijala za održavanje mrežnih printera/skenera dobavljača Config d.o.o. Mostar976,05 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene u nabavi roba po direktnom sporazumu pod nazivom: „Nabava opreme - računala“5.924,12 KM
Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene po izravnom sporazumu dobavljača Euroherc osiguranje d.d. Sarajevo, Podružnica Mostar690,00 KM
Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene po izravnom sporazumu za nabavu uredskog materijala dobavljača Antonio Commerce d.o.o. Mostar992,60 KM
Odluka o prihvaćanju ponude ponuđača „SIVRIĆ“ d.o.o. Mostar596,70 KM (s PDV-om)
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavu tonera586,77 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavu slušalica sa mikrofonom i web kamera810,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge prevođenja na engleski jezik dokumenta Procjena rizika od unosa teških metala konzumacijom ribe i ribljih proizvoda sa tržišta Bosne i Hercegovine420,00 KM
Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene po izravnom sporazumu dobavljača AUTO-SERVIS „FRESH” Mostar427,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene dobavljača po direktnom sporazumu za „Nabavu materijala za popravku i održavanje informacijke opreme-računalne komponente za server“5.995,36 KM
Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene dobavljača „Guma M d.o.o. Mostar“ po izravnom sporazumu za nabavu ljetnih guma454,00 KM
Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene po izravnom sporazumu za usluge osiguranja putničkog motornog vozila dobavljača EUROHERC osiguranje dd Sarajevo, Podružnica Mostar1.685,46 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavu uredskog materijala1.089,62 KM
Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene po izravnom sporazumu za usluge prevođenja s engleskog jezika Nacrta pravilnika o definiranju, opisivanju, prezentiranju, označavanju i zaštiti zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića, Smjernica iz područja službenih kontrola i Vodiča analize rizika o sigurnosti hrane4.225,00 KM
Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za laboratorijske usluge analiza na prisutnost pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla 55.416,00 KM
Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene po izravnom sporazumu za usluge osiguranja dva putnička motorna vozila dobavljača EUROHERC osiguranje dd Sarajevo, Podružnica Mostar3.592,48 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za kupovinu prostirača za službeno vozilo Škoda Kodiaq registarskih oznaka T31-A-741127,94 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za Usluge servisa službenog motornog vozila Škoda Octavia registarskih oznaka K09-E-421287,17 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene dobavljača Hercegovina Auto d.d. Mostar po direktnom sporazumu za nabavku zimskih guma1.651,13 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za kupovinu prostirača za službeno vozilo Dacia Duster registarskih oznaka T31-A-73185,47 KM
Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene i odobravanju online kupovine licence za aplikaciju Zoom meeting (paket Pro)149,90$
Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene po izravnom sporazumu dobavljača PARAMETAR d.o.o. Sarajevo1.788,00 KM
Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene dobavljača hotel „AMICUS“ Mostar po izravnom sporazumu za usluge hotelskog smještaja
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu „Održavanje informatičke opreme”5.118,00 KM
Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene po izravnom sporazumu za nabavku tonera dobavljača Antonio Commerce d.o.o. Mostar757,80 KM
Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene za usluge interneta (govorne telefonske usluge i ADSL/VDSL pristupa internetu) 3.240,00 KM
Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene po izravnom sporazumu za usluge tiskanja kalendara, od dobavljača ZR Svijet432,00 KM
Odluka o prihvaćanju ponude ponuđača „SIVRIĆ“ d.o.o. Mostar596,70 KM
Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene po izravnom sporazumu za usluge servisa službenog motornog vozila Škoda Kodiaq registarskih oznaka T31-A-741295,41 KM
Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene po izravnom sporazumu za usluge servisa službenog motornog vozila Škoda Octavia registarskih oznaka K09-E-421475,70 KM
Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene po izravnom sporazumu za usluge servisa službenog motornog vozila Dacia Duster registarskih oznaka T31-A-731311,96 KM
Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene po izravnom sporazumu za nabavu roba pod nazivom „Nabava stručne literature“68,38 KM
Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene po izravnom sporazumu za nabavu uredskog materijala dobavljača Antonio Commerce d.o.o. Mostar1.444,85 KM
Odluka o prihvatanju cijene po direktnom sporazumu dobavljača Auto-servis „Fresh” Mostar427,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za „Zamjena guma za službeno vozilo Škoda Octavia registarskih oznaka K09-E-421“15,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za „Zamjena guma za službeno vozilo Škoda Kodiaq registarskih oznaka34,19 KM
Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene po izravnom sporazumu za nabavku tonera dobavljača Antonio Commerce d.o.o. Mostar754,38 KM