Tijela Agencije

Sukladno Zakonu o hrani tijela Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine su:

 • Upravni odbor,
 • Direktor,
 • Savjetodavno vijeće,
 • Znanstveno vijeće i znanstveni odbori.

Sastav i mandat Upravnog odbora

Upravni odbor Agencije ima 15 članova koje imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na zajednički prijedlog mjerodavnih organa.

Upravni odbor Agencije čine predstavnici:

 • Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine,
 • Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine,
 • Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu bilja,
 • Ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovne,
 • Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske,
 • Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovne,
 • Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske,
 • Ministarstva trgovine Federacije Bosne i Hercegovne,
 • Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske,
 • Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine,
 • entitetskih ministarstava nadležnih za prehrambenu industriju,
 • a ostala tri člana Upravnog odbora imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na osnovu posebnih propisa.

Mandat članova Upravnog odbora je četiri godine.

Predsjednika Upravnog odbora biraju članovi vijeća iz svojih redova na period od tri godine.

Zadaci i način rada Upravnog odbora Uređeni su Poslovnikom o radu.

Odluku o imenovanju članova Upravnog odbora Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, možete pogledati na ovom linku.

Savjetodavno vijeće

Savjetodavno vijeće ima 15 članova i čine ga predstavnici instituta i zavoda za javno zdravstvo, institucija za prehrambenu tehnologiju, veterinarskih instituta i zavoda, agronomskih instituta, institucija mjerodavnih za zaštitu okoliša, Instituta za standarde Bosne i Hercegovine, Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine, te članova iz reda udruga potrošača, komora i udruga koje imaju interes na području sigurnosti hrane, odnosno hrane za životinje.

Članove Savjetodavnog vijeća imenuje Upravni odbor na prijedlog mjerodavnih organa sukladno posebnim propisima.

Savjetodavno vijeće savjetuje rukovodioca u izvršavanju poslova Agencije.

Zadaće i način rada Savjetodavnog vijeća, kojemu predsjedava direktor Agencije utvrđuju se Statutom i drugim općim aktima Agencije.

Znanstveno vijeće i znanstveni odbori

Agencija ima Znanstveno vijeće i znanstvene odbore, kao stručna tijela za utvrđivanje znanstvenih mišljenja u okviru djelokruga Agencije.

Djelokrug i broj članova Znanstvenog vijeća, te djelokrug, broj znanstvenih odbora s brojem članova, kao i postupak i način rada utvrđuje se Statutom i drugim općim aktima Agencije, sukladno međunarodnim propisima i pravilima.