Javne konzultacije

Od početka rada na izradi pravnih propisa u Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pridaje se veliki značaj provođenju postupka javnih konzultacija. S tim u vezi, donošenjem Pravila za konzultacije u izradi pravnih propisa Vijeća ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 5/17), kao i Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br. 11/05, 58/14 i 60/14), Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je u potpunosti postupala sa navedenim propisima. Doneseno je Uputstvo o pripremi i izradi nacrta pravnih propisa iz oblasti hrane/hrane za životinje u Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, koje možete preuzeti na ovoj poveznici.

Svi zainteresani pojedinci i pravna lica imaju priliku izravno učestvovati u izradi pravnih propisa. Procesom javnih konzultacija želimo obezbijediti veći nivo uključenosti interesnih grupa u zakonodavnim aktivnostima, bolju informiranost i veće povjerenje građana u proces izrade pravnih propisa. Popis organizacija i pojedinaca zainteresiranih za zakonodavne aktivnosti Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine možete pogledati na ovoj poveznici.

Svi dostavljeni komentari će biti obrađeni i podaci će biti korišteni u pripremi prijedloga zakona ili podzakonskih akata koji se dostavljaju Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Pisane komentare ili prijedloge na predložene nacrte možete dostaviti izravno na e-mail agencija@fsa.gov.ba, na Obrascu za dostavu komentara i prijedloga izmjena na prednacrt propisa, koji možete preuzeti na ovoj poveznici.

Planirane normativno-pravne poslove iz djelokruga rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine možete pogledati u sljedećem pregledu:

FormaNaslovDatum objaveStatusIzvješće o konzultacijama
prednacrtOdluka o odobrenju pregleda određene hrane koje određene zemlje provode prije izvoza u pogledu prisutnosti određenih mikotoksina 21.04.2021.u radu
prednacrtPravilnik o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla27.04.2020.završenopoveznica
prednacrtPravilnik o voćnim sokovima i određenim sličnim proizvodima namijenjenim za ishranu ljudi15.02.2019.završenopoveznica
prednacrtPravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda25.02.2019.završenopoveznica
prednacrtPravilnik o izmjenama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće25.02.2019.u radu
prednacrtPravilnik o uslovima i postupku izdavanja dopuštenja za stavljanje nove hrane na tržište Bosne i Hercegovine02.07.2019.u radu
prednacrtPravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o prehrambenim aditivima14.05.2020.završenopoveznici
prednacrtPravilnik o kvaliteti vode namjenjenoj za ljudsku potrošnju14.05.2020.u radu
prednacrtSrednjoročni plan rada Agencije za sigurnost hrane BiH period 2021.-2023. godine28.07.2020.završenopoveznica
prednacrtIzvješće o radu Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2020. godinu30.12.2020.završenopoveznica
nacrtSrednjoročni plan Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine 2022-202401.06.2021.završenopoveznica
prednacrtPrednacrt izvještaja o radu Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2021. godinu10.12.2021.završenopoveznica
prednacrtPravilnik o novoj hrani21.03.2022.u radu
nacrtSrednjoročni plan rada Agencije za sigurnost hrane BiH za razdoblje od 2023.-2025. godine16.09.2022.u radu
prednacrtPravilnik o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani

Obrazloženje za donošenje Pravilnika o najvećim dopuštenim količinama za određene kontaminante u hrani
26.09.2022.u radu

*U javnim konzultacijama o propisima o hrani možete učestvovati i putem web platforme „eKonsultacije“ (https://ekonsultacije.gov.ba).

Prednacrt Programa rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

U skladu sa člankom 8., stavak (2), točka b) Odluke o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvješćivanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 94/14):

  • Prednacrt Programa rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2023. godinu (javne konzultacije okončane 05.08.2022.).