Propisi o hrani na snazi

Zakon o hrani (“Službeni glasnik BiH”, broj 50/04) objavljen dana 9.11.2004 godine propisuje, između ostalog, zadatak Agenciji za sigurnost hrane BiH na: iniciranju, pripremi i organiziranju izrade provedbenih propisa iz ovog zakona. Zakon o hrani možete preuzeti na ovoj poveznici.

Sa ciljem zaštite zdravlja potrošača, zaštite interesa proizvođača i stavljanja u ravnopravan položaj, pokrenut je proces izrade propisa o hrani usklađenih sa EU legislativom i standardima Codex Alimentarius, a sve u cilju ispunjenja preuzetih obaveza i napretka Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji sa mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko Distrikta BiH, u periodu od 2006. godine do danas inicirala je, pripremila i predložila propise koje možete vidjeti u nastavku.

Naziv Donesen/usvojen SG BiH broj Datum objave
Zakon o genetski modificiranim organizmima Zastupnički dom
Dom naroda
23/09 24.3.2009
Naredba o privremenoj zabrani uvoza u BiH, prevoza preko teritorije BiH, povlačenju sa tržišta BiH mlijeka i mliječnih proizvoda i mjerama pojačane kontrole na tržištu BiH prehrambenih proizvoda složenog sastava koji sadrže mliječnu komponentu porijeklom ili isporučenih iz Narodne Republike Kine Agencija za sigurnost hrane BiH 85/08 21.10.2008
Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima u hrani za životinje Agencija za sigurnost hrane BiH 67/12 28.8.2012
Pravilnik o načinu vođenja jedinstvenog registra genetski modificiranih organizama Agencija za sigurnost hrane BiH 17/12 5.3.2012
Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u BiH Agencija za sigurnost hrane BiH 6/21 29.1.2021
Popis stolnih voda u BiH Agencija za sigurnost hrane BiH 6/21 29.1.2021
Odluka o davanju ovlaštenja ispitnim laboratorijama u BiH za ispitivanje, kontrolu i praćenje prisustva GMO u hrani i hrani za životinje Vijeće ministara BiH 15/10 1.3.2010
Odluka o obnovi ovlaštenja ispitnim laboratorijama u BiH za ispitivanje, kontrolu i praćenje prisustva GMO u hrani i hrani za životinje Vijeće ministara BiH 61/14 5.8.2014
Odluka o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz neke hrane i hrane za životinje iz određenih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima Vijeće ministara BiH 90/16 2.12.2016.
Odluka o povećanoj razini službenih kontrola pri uvozu kukuruza za prehranu ljudi Vijeće ministara BiH 48/15 16.6.2015
Odluka o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz neke hrane i hrane za životinje iz određenih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima Vijeće ministara BiH 90/16 2.12.2016
Odluka o visini posebne naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište GMO hrane i hrane za životinje Vijeće ministara BiH 61/14 5.8.2014
Pravilnik o aktivnim i inteligentnim materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt sa hranom Vijeće ministara BiH 25/11 4.4.2011
Pravilnik o analitičkim metodama za jaka alkoholna i alkoholna pića Vijeće ministara BiH 50/11 21.6.2011
Pravilnik o brzo smrznutoj hrani za ishranu ljudi Vijeće ministara BiH 51/11 27.6.2011
Pravilnik o čaju, biljnom čaju, voćnom čaju i instant čaju Vijeće ministara BiH 54/11 5.7.2011
Pravilnik o definiranju, opisivanju, prezentiranju, označavanju i zaštiti zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića Vijeće ministara BiH 81/12 15.10.2012
Pravilnik o dijetalnoj hrani za posebne medicinske potrebe Vijeće ministara BiH 71/11 6.9.2011
Pravilnik o formulama za dojenčad i formulama nakon dojenja Vijeće ministara BiH 105/12 31.12.2012
Pravilnik o higijeni hrane Vijeće ministara BiH 4/13 21.1.2013
Pravilnik o higijeni hrane životinjskog podrijetla Vijeće ministara BiH 103/12 25.12.2012
Pravilnik o hrani namijenjenoj za uporabu u energetski ograničenoj ishrani za smanjenje tjelesne mase Vijeće ministara BiH 71/11 6.9.2011
Pravilnik o hrani obogaćenoj nutrijentima Vijeće ministara BiH 72/11 12.9.2011
Pravilnik o hrani obogaćenoj nutrijentima R(01) Vijeće ministara BiH 68/14 1.9.2014
Pravilnik o hrani podvrgnutoj jonizirajućem zračenju Vijeće ministara BiH 50/11 21.6.2011
Pravilnik o hrani za posebne prehrambene potrebe Vijeće ministara BiH 72/11 12.9.2011
Pravilnik o izgledu i načinu korištenja zaštićenog znaka oznake podrijetla, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake zajamčeno tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda Vijeće ministara BiH 82/19 17.12.2019.
Pravilnik o jestivim biljnim uljima, jestivim biljnim mastima i majonezama Vijeće ministara BiH 21/11 22.3.2011
Pravilnik o jestivim kazeinima i kazeinatima Vijeće ministara BiH 21/11 22.3.2011
Pravilnik o kavi, proizvodima od kave, surogatima i proizvodima od surogata Vijeće ministara BiH 72/11 12.9.2011
Pravilnik o kakau i čokoladnim proizvodima Vijeće ministara BiH 51/11 27.6.2011
Pravilnik o keksima i proizvodima srodnim keksima Vijeće ministara BiH 51/11 27.6.2011
Pravilnik o keramičkim predmetima namijenjenim za kontakt s hranom Vijeće ministara BiH 42/10 24.5.2010
Pravilnik o stavljanju van snage Pravilnika o količini brašna utrošenog za proizvodnju pekarskih proizvoda Vijeće ministara BiH 12/19 19.2.2019
Pravilnik o korištenju aktivnog aluminijeva oksida za uklanjanje fluorida iz prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda vijeće ministara BiH 18/13 11.3.2013
Pravilnik o kakvoći senfa Vijeće ministara BiH 18/13 11.3.2013
Pravilnik o kvaliteti voćnih vina Vijeće ministara BiH 68/14 1.9.2014
Pravilnik o maksimalnoj razini ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla Vijeće ministara BiH 89/12 8.11.2012
Pravilnik o maksimalnoj razini ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla R(01) Vijeće ministara BiH 92/17 27.12.2017
Pravilnik o maksimalnoj razini ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla R(02) Vijeće ministara BiH 21/19 21.3.2019
Pravilnik o najvećim dozvoljenim količinama radioaktivne kontaminacije hrane i hrane za životinje nakon nuklearnog incidenta ili drugih slučajeva radiološke opasnosti Vijeće ministara BiH 39/12 22.5.2012
Pravilnik o najvećim dopuštenim količinama za određene kontaminante u hrani Vijeće ministara BiH 68/14 1.9.2014
Pravilnik o najvećim dopuštenim količinama za određene kontaminante u hrani R(01) Vijeće ministara BiH 79/16 21.10.2016
Pravilnik o najvećim dopuštenim količinama za određene kontaminante u hrani R(02) Vijeće ministara BiH 84/18 30.11.2018.
Pravilnik o materijalima i predmetima izrađenim od filma od regenerirane celuloze namijenjenim za kontakt s hranom Vijeće ministara BiH 42/10 24.5.2010
Pravilnik o materijalima i predmetima koji sadrže vinil klorid monomer i namijenjeni su za kontakt sa hranom Vijeće ministara BiH 42/10 24.5.2010
Pravilnik o materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt s hranom Vijeće ministara BiH 42/10 24.5.2010
Pravilnik o mazivim mastima Vijeće ministara BiH 21/11 22.3.2011
Pravilnik o medu i drugim pčelinjim proizvodima Vijeće ministara BiH 37/09 12.5.2009
Pravilnik o medu i drugim pčelinjim proizvodima R(01) Vijeće ministara BiH 25/11 4.4.2011
Pravilnik o metodama analiza šećera Vijeće ministara BiH 77/10 20.9.2010
Pravilnik o metodama analiza šećera R(01) Vijeće ministara BiH 18/13 11.3.2013
Pravilnik o metodama analiza toplinski obrađenog mlijeka za ishranu ljudi Vijeće ministara BiH 82/13 22.10.2013
Pravilnik o metodama analize maslinovog ulja Vijeće ministara BiH 68/13 2.9.2013
Pravilnik o metodama uzorkovanja i analitičkim metodama za kontrolu količina dioksina, dioksinima sličnim PCB-a i PCB-a koji nisu slični dioksinu u određenoj hrani Vijeće ministara BiH 62/17 28.8.2017
Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza jestivih kazeina i kazeinata Vijeće ministara BiH 82/13 22.10.2013
Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza ugušćenog (kondenziranog) mlijeka i mlijeka u prahu za ishranu ljudi Vijeće ministara BiH 85/13 4.11.2013
Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine mikotoksina u hrani Vijeće ministara BiH 37/09 12.5.2009
Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine mikotoksina u hrani R(01) Vijeće ministara BiH 68/12 3.9.2012
Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine mikotoksina u hrani R(02) Vijeće ministara BiH 62/17 28.8.2017
Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine nitrata u hrani Vijeće ministara BiH 37/09 12.5.2009
Pravilnik o metodama uzorkovanja i analize za službenu kontrolu količine olova, kadmija, žive, anorganskog kalaja, 3-monoklorpropandiola (3-MPCD) i benzo(a)pirena u hrani Vijeće ministara BiH 37/09 12.5.2009
Pravilnik o metodama uzorkovanja za provođenje službene kontrole ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog i životinjskog porijekla Vijeće ministara BiH 78/12 2.10.2012
Pravilnik o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda Vijeće ministara BiH 37/09 12.5.2009
Pravilnik o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda R(01) Vijeće ministara BiH 84/19 24.12.2019
Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu Vijeće ministara BiH 11/13 12.2.2013
Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu R(01) Vijeće ministara BiH 79/16 21.10.2016
Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu R(02) Vijeće ministara BiH 64/18 18.9.2018
Pravilnik o načinu izdavanja znanstvenih mišljenja i pružanja znanstveno-tehničke pomoći Vijeće ministara BiH 68/13 2.9.2013
Pravilnik o neželjenim tvarima u hrani za životinje Vijeće ministara BiH 72/11 12.9.2011
Pravilnik o neželjenim tvarima u hrani za životinje R(01) Vijeće ministara BiH 70/16 20.9.2016
Pravilnik o ograničavanju uporabe epoksi derivata u materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt s hranom Vijeće ministara BiH 42/10 24.5.2010
Pravilnik o organizaciji službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi Vijeće ministara BiH 103/12 25.12.2012
Pravilnik o oslobađanju N-nitrozamina i prekursora N-nitrozamina supstanci iz elastomera ili gumenih duda za flašice i duda Vijeće ministara BiH 42/10 24.5.2010
Pravilnik o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja Vijeće ministara BiH 74/14 16.9.2014
Pravilnik o sustavima kvalitete za prehrambene proizvode Vijeće ministara BiH 90/18 18.12.2018
Pravilnik o pekarskim proizvodima Vijeće ministara BiH 77/10 20.9.2010
Pravilnik o pivu Vijeće ministara BiH 77/10 20.9.2010
Pravilnik o pivu R(01) Vijeće ministara BiH 30/12 17.4.2012
Pravilnik o plastičnim materijalima i predmetima namijenjenim za dodir s hranom Vijeće ministara BiH 66/17 12.9.2017
Pravilnik o pomoćnim tvarima u procesu proizvodnje Vijeće ministara BiH 28/11 12.4.2011
Pravilnik o postupku ocjenjivanja i ovlašćivanja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetski modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od genetski modificiranih organizama Vijeće ministara BiH 73/17 13.10.2017
Pravilnik o prehrambenim aditivima Vijeće ministara BiH 33/18 22.5.2018.
Pravilnik o prehrambenim aditivima R(01) Vijeće ministara BiH 6/21 29.1.2021.
Pravilnik o prehrambenim enzimima Vijeće ministara BiH 66/14 26.8.2014
Pravilnik o prerađenoj hrani na bazi žitarica i hrani za bebe za dojenčad i malu djecu Vijeće ministara BiH 86/13 5.11.2013
Pravilnik o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama Vijeće ministara BiH 26/10 5.4.2010
Pravilnik o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama R(01) Vijeće ministara BiH 32/12 24.4.2012
Pravilnik o proizvodima od jaja Vijeće ministara BiH 51/11 27.6.2011
Pravilnik o proizvodima od mlijeka i starter kulturama Vijeće ministara BiH 21/11 22.3.2011
Pravilnik o proizvodima od mlijeka i starter kulturama R(01) Vijeće ministara BiH 17/19 5.3.2019
Pravilnik o proizvodima od žitarica Vijeće ministara BiH 76/10 14.9.2010
Pravilnik o proizvodima sličnim čokoladi, krem-proizvodima i bombonskim proizvodima Vijeće ministara BiH 78/12 2.10.2012
Pravilnik o provođenju plana praćenja – monitoringa hrane Vijeće ministara BiH 21/11 22.3.2011
Pravilnik o pružanju obavijesti potrošačima o hrani Vijeće ministara BiH 68/13 2.9.2013
Pravilnik o sadržaju i opsegu procjene rizika za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama i metodologija za izradu procjene rizika Vijeće ministara BiH 79/12 8.10.2012
Pravilnik o sadržaju prijave i tehničke dokumentacije za stavljanje na tržište, uvjeta označavanja i pakovanja genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama Vijeće ministara BiH 78/12 2.10.2012
Pravilnik o sastavu i označavanju prehrambenih proizvoda pogodnih za osobe netolerantne na gluten Vijeće ministara BiH 105/12 31.12.2012
Pravilnik o sirovom mlijeku Vijeće ministara BiH 21/11 22.3.2011
Pravilnik o sirovom mlijeku R(01) Vijeće ministara BiH 62/14 11.8.2014
Pravilnik o proizvodima od mlijeka i starter kulturama R(01) Vijeće ministara BiH 17/19 5.3.2019
Pravilnik o škrobu i proizvodima na bazi skroba Vijeće ministara BiH 80/12 9.10.2012
Pravilnik o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja Vijeće ministara BiH 5/13 22.1.2013
Pravilnik o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja R(01) Vijeće ministara BiH 62/17 28.8.2017
Pravilnik o soli za ljudsku ishranu Vijeće ministara BiH 39/09 19.5.2009
Pravilnik o soli za ljudsku ishranu R(01) Vijeće ministara BiH 30/12 17.4.2012
Pravilnik o standardima za stavljanje jaja na tržište Vijeće ministara BiH 25/10 30.3.2010
Pravilnik o standardima za stavljanje jaja na tržište R(01) Vijeće ministara BiH 62/14 11.8.2014
Pravilnik o stolnim vodama Vijeće ministara BiH 40/10 17.5.2010
Pravilnik o šećerima Vijeće ministara BiH 25/10 30.3.2010
Pravilnik o tjesteninama, tijestu i proizvodima od tijesta Vijeće ministara BiH 77/10 20.9.2010
Pravilnik o tržišnim standardima za konzerviranu sardinu i kakvoći za konzerviranu sardinu i proizvode tipa sardine Vijeće ministara BiH 78/12 2.10.2012
Pravilnik o tržišnim standardima za konzerviranu tunu i palamidu Vijeće ministara BiH 73/12 18.9.2012
Pravilnik o tržišnim standardima za maslinovo ulje Vijeće ministara BiH 81/12 15.10.2012
Pravilnik o tržišnim standardima za maslinovo ulje R(01) Vijeće ministara BiH 79/16 21.10.2016
Pravilnik o tržišnim standardima za meso peradi Vijeće ministara BiH 74/14 16.9.2014
Pravilnik o tržišnim standardima za soju, suncokret i uljanu repicu u otkupu Vijeće ministara BiH 61/14 5.8.2014
Pravilnik o uporabi aroma u hrani Vijeće ministara BiH 78/14 30.9.2014
Pravilnik o usitnjenom mesu, poluproizvodima i proizvodima od mesa Vijeće ministara BiH 82/13 22.10.2013
Pravilnik o usitnjenom mesu, poluproizvodima i proizvodima od mesa R(01) Vijeće ministara BiH 84/17 24.11.2017
Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja dozvola za stavljanje nove hrane prvi put na tržište BiH i zahtjevima za posebno označavanje nove hrane Vijeće ministara BiH 68/12 3.9.2012
Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište BiH i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje Vijeće ministara BiH 78/12 2.10.2012
Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište BiH i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje R(01) Vijeće ministara BiH 62/15 4.8.2015
Pravilnik o uvjetima plana praćenja (monitoring) utjecaja genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama i njihove uporabe Vijeće ministara BiH 64/14 18.8.2014
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene laboratorije koje provode analize hrane i postupku ovlašćivanja laboratorija Vijeće ministara BiH 37/09 12.5.2009
Pravilnik o uspostavljanju sustava za razvoj i dodjeljivanje jedinstvenih kodova za genetski modificirane organizme Vijeće ministara BiH 68/12 3.9.2012
Pravilnik o utvrđivanju metoda za uzorkovanje i kriterija učinkovitosti za metode analize za službenu kontrolu razine eruka kiseline u hraniučinkovitosti za metode analize za službenu kontrolu razine eruka kiseline u hrani Vijeće ministara BiH 62/17 28.8.2017
Pravilnik o voćnim džemovima, želeima, marmeladama, pekmezima i zaslađenom kesten pireu Vijeće ministara BiH 85/12 29.10.2012
Pravilnik o voćnim sokovima i određenim sličnim proizvodima namijenjenim za prehranu ljudi Vijeće ministara BiH 84/19 24.12.2019
Pravilnik o začinima, ekstraktima začina i mješavinama začina Vijeće ministara BiH 51/11 27.6.2011
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće Vijeće ministara BiH 40/10 17.5.2010
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće R(01) Vijeće ministara BiH 30/12 17.4.2012
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće R(02) Vijeće ministara BiH 62/17 28.8.2017
Pravilnik o zgusnutom (kondenziranom) mlijeku i mlijeku u prahu Vijeće ministara BiH 21/11 22.3.2011