Prijava u bazu stručnjaka

Prijava u bazu eksperata Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

Temeljem odredbi članka 53., stavak 5. Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04), zadaci Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine obuhvaćaju i pružanje:

  • znanstvenih savjeta, te znanstvene i tehničke potpore vezano uz ljudsku prehranu u vezi sa zakonodavstvom Bosne i Hercegovine, kao i pomoći u komunikaciji vezano uz pitanja prehrane u okviru programa zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini,
  • znanstvenih mišljenja o drugim pitanjima vezanima uz zdravlje i dobrobit životinja i zdravlje bilja,
  • znanstvenih mišljenja o proizvodima, uključujući hranu i hranu za životinje vezano uz genetski modificirane organizme.

Imajući u vidu da je za realizaciju naprijed navedenih zadaća Agencije neophodno aktivirati sve raspoložive znanstveno-istraživačke potencijale u Bosni i Hercegovini – akademsku zajednicu i ostale nezavisne eksperte usko specijalizirane za oblast sigurnosti hrane, pozivamo Vas da se prijavite u bazu eksperata Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, te na taj način doprinesete postizanju glavnog cilja Agencije – osiguranju visoke razine zaštite života i zdravlja ljudi. U bazu eksperata mogu se prijaviti zainteresirani i za oblast izrade propisa.

Prijava se vrši elektronskim putem, popunjavanjem obrasca za prijavu i prilaganjem Vašeg životopisa i bibliografije, na email: agencija@fsa.gov.ba.