Uposleni

Dr.sci. Džemil Hajrić – ravnatelj (životopis)
e-mail: hajric@fsa.gov.ba

Dr.sci. Slobodan Dojčinović – zamjenik ravnatelja
e-mail: dojcinovic@fsa.gov.ba

mr.sc. Miroslav Vidović – tajnik
e-mail: tajnik@fsa.gov.ba

SEKTOR ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE

Branka Grubišić, dipl.oec. – pomoćnik ravnatelja
e-mail: grubisic@fsa.gov.ba

Odsjek za financijske poslove

Mia Vukoja, dipl. oecc. – viši stručni suradnik za financijske poslove
e-mail: vukoja@fsa.gov.ba

Jelena Knezović – knjigovođa
e-mail: knezovic@fsa.gov.ba

Zorica Čabrilo – referent blagajnik
e-mail: cabrilo@fsa.gov.ba

Sanja Orlović – tehnički sekretar
e-mail: orlovic@fsa.gov.ba

Adnan Kujan – vozač-kurir
e-mail: kujan@fsa.gov.ba

Odsjek za pravne poslove

Amela Isić, dipl.iur. – šef Odsjeka
e-mail: isic@fsa.gov.ba

Maida Mujkić, dr.vet.med. – stručni savjetnik za koordinaciju sa mjerodavnim organima
e-mail: mujkic@fsa.gov.ba

Asija Leto, dipl. iur. – stručni suradnik za pravne, opće i kadrovske poslove
e-mail: leto@fsa.gov.ba

Bilјana Nikolić, dipl.iur. – samostalni referent za planiranje i nabave
e-mail: bnikolic@fsa.gov.ba

Mirjana Jović, dipl.oec. – samostalni referent za opće i arhivske poslove
e-mail: jovic@fsa.gov.ba

Jasna Čamber, dipl.iur. – samostalni referent za protokol
e-mail: budimir@fsa.gov.ba

SEKTOR ZA ZNANSTVENU SURADNJU, PROCJENU I KOMUNIKACIJU RIZIKA

mr.sci. Nijaz Bajramović – pomoćnik ravnatelja
e-mail: bajramovic@fsa.gov.ba

Odsjek za znanstvenu suradnju

prof.dr.sc. Katica Arar – šef Odsjeka
e-mail: arar@fsa.gov.ba

Mirko Musa, dipl.ing.polјop. – stručni savjetnik za znanstvenu suradnju i opasnosti u hrani
e-mail: musa@fsa.gov.ba

Vesna Samardžić, dipl. ing. prehrambene tehnologije – viši stručni suradnik za znanstvenu suradnju i opasnosti u hrani
e-mail: samardzic@fsa.gov.ba

Alem Demir – referent specijalist za IT tehnologije
e-mail: demir@fsa.gov.ba

Odsjek za procjenu rizika i znanstvene podatke

Dragan Tomović, dipl.ing. polјop. – šef Odsjeka
e-mail: tomovic@fsa.gov.ba

Dženita Konjić, prof. biologije – viši stručni suradnik za procjenu rizika, znanstvene podatke i laboratorije
e-mail: dz.konjic@fsa.gov.ba

Ivana Zovko, dipl. ing. polјop. – viši stručni suradnik za procjenu rizika, znanstvene podatke i laboratorije
e-mail: zovko@fsa.gov.ba

Lidija Nikolić – referent specijalist za registre i baze podataka
e-mail: odak@fsa.gov.ba

Odsjek za komunikaciju rizika i međunarodnu suradnju

Dalibor Vidačak, dipl. novinar – stručni savjetnik za komunikaciju i međunarodnu suradnju
e-mail: vidacak@fsa.gov.ba

SEKTOR ZA UPRAVLjANјE RIZICIMA, GMO, HRANU ZA ŽIVOTINјE, CERTIFIKACIJU I OZNAČAVANJE HRANE

Odsjek za upravlјanje rizicima, hitnim slučajevima i slјedivost

mr.sci Zehra Gilić, dr.vet.med. – šef Odsjeka
e-mail: gilic@fsa.gov.ba

Emir Konjić, dr.vet.med. – stručni savjetnik za upravlјanje rizicima, hitnim slučajevima i slјedivost
e-mail: konjic@fsa.gov.ba

doc.dr.sc. Marija Jukić-Grbavac, dipl.ing.preh.teh. – viši stručni suradnik za upravlјanje rizicima, hitnim slučajevima i slјedivost
e-mail: jukic-grbavac@fsa.gov.ba

Odsjek za genetički modificirane organizme (GMO) i hranu za životinje

Armin Čolaković, dr.vet.med – šef Odsjeka
e-mail: colakovic@fsa.gov.ba

Ivan Bubalo, dipl.ing.polјop. – stručni savjetnik za genetički modificirane organizme (GMO) i hranu za životinje
e-mail: bubalo@fsa.gov.ba

Jasna Pekušić, dipl.ing.polјop. – stručni savjetnik za genetički modificirane organizme (GMO) i hranu za životinje
e-mail: pekusic@fsa.gov.ba

Nadža Ustamujić, dipl. biolog – viši stručni suradnik za genetički modificirane organizme (GMO) i hranu za životinje
e-mail: ustamujic@fsa.gov.ba

Odsjek za certifikaciju i označavanje hrane

dr.sci Dragan Brenjo – šef Odsjeka
e-mail: brenjo@fsa.gov.ba

Lea Sielski, dipl.ing.polјop. – viši stručni suradnik za certifikaciju i označavanje hrane
e-mail: sielski@fsa.gov.ba

Halil Bašić, dipl.ing.polјoprivrede – viši stručni suradnik za certifikaciju i označavanje hrane
e-mail: basic@fsa.gov.ba