Šta radimo

Djelatnost Agencije

Agencija je obvezna pružati znanstvene savjete, te znanstvenu i tehničku potporu zakonodavstvu i politici Bosne i Hercegovine u svim područjima koja imaju izravan ili neizravan utjecaj na sigurnost hrane i hrane za životinje. Ona daje neovisne podatke o svim pitanjima u okviru tih područja i prenosi podatke o rizicima.

Agencija predstavlja kontakt točku za aktivnosti u komisiji Codex Alimentarius.

Agencija je dužna doprinositi visokoj razini zaštite života i zdravlja ljudi te, u tom smislu, voditi računa o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i okoliša, na teritorijiu Bosne i Hercegovine.

Agencija je dužna prikupljati i analizirati podatke kako bi se omogućilo karakteriziranje i praćenje rizika koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na sigurnost hrane i hrane za životinje.

Zadaci Agencije obuhvataju i pružanje:

 • znanstvenih savjeta, te znanstvene i tehničke potpore vezano uz ljudsku prehranu u svezi sa zakonodavstvom Bosne i Hercegovine, kao i pomoći u komunikaciji vezano uz pitanja prehrane u okviru programa zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini,
 • znanstvenih mišljenja o drugim pitanjima vezanim uz zdravlje i dobrobit životinja i zdravlje bilja,
 • znanstvenih mišljenja o proizvodima, uključujući hranu i hranu za životinje vezano uz genetski modificirane organizme.

Agencija je dužna pružati znanstvena mišljenja koja će služiti kao znanstvena osnova za izradu i usvajanje mjera Vijeća ministara, a koja su u okviru djelatnosti Agencije.

Agencija je dužna obavljati svoje zadatke u uslovima koji će joj omogućiti da bude referentna točka zahvaljujući svojoj neovisnosti, znanstvenim i tehničkim kvaliteti mišljenja koje daje i informacija koje prosljeđuje, transparentnosti svojih procedura i metoda rada i pažnji koju posvećuje provedbi povjerenih joj zadataka.

Agencija je dužna djelovati u uskoj suradnji s mjerodavnim organima, koji su obvezni unutar svojih mjerodavnosti, osigurati ispunjenje zadataka Agencije.

Agencija i mjerodavni organi sarađuju u unapređenju efektivne povezanosti između funkcija procjene rizika, upravljanja rizikom i objave rizika.

Zadaće Agencije

Zadaće Agencije su sljedeći:

 • pruža mjerodavnim organima najbolja znanstvena mišljenja u svim predmetima utvrđenim zakonodavstvom i o svim pitanjima u okviru svojih djelatnosti;
 • promiče i koordinira razvoj jedinstvenih metodologija ocjenjivanja rizika u područjima u okviru svoje djelatnosti,
 • inicira, priprema i organizira izradu provedbenih propisa iz ovog zakona,
 • pruža znanstvenu i tehničku potporu mjerodavnim organima u područjima u okviru svoje djelatnosti i, kad se to od nje zatraži, u tumačenju i razmatranju mišljenja ocjene rizika,
 • stavlja na raspolaganje znanstvene studije u okviru svojih djelatnosti,
 • tražiti, prikupljati, uspoređivati, analizirati i sumirati znanstvene i tehničke podatke u područjima u okviru svoje djelatnosti,
 • poduzima mjere kojima se utvrđuju i karakteriziraju rizike koji se pojavljuju u područjima u okviru svoje djelatnosti,
 • uspostavlja sustav mreža organizacija koje djeluju u područjima u okviru njene djelatnosti i odgovora za njihovo djelovanje,
 • pruža znanstvenu i tehničku pomoć u postupcima upravljanja kriznim stanjima koje provode mjerodavni organi vezano uz sigurnost hrane i hrane za životinje,
 • osigurava da javna tijela i zainteresirane strane žurno dobiju pouzdane, objektivne i opsežne podatke u područjima u okviru djelatnosti Agencije,
 • izražava samostalno vlastite zaključke i usmjerenja u pitanjima u okviru svoje mjerodavnosti.

Agencija obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima.