Smjernice i vodiči

Zbog složenosti i obimnosti pravilnika koji reguliraju pojedine oblasti, a u cilju što kvalitetnije i jednostavnije primjene istih, kao i doedukacije subjekata u poslovanju s hranom i potrošača, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je pripremila i zainteresiranim stranama u sustavu sigurnosti hrane distribuirala sljedeće smjernice, vodiče i brošure:

Tip Naslov Godina
pamflet Bruceloza 2007
pamflet Pet ključeva za sigurnu hranu 2007
pamflet Salmoneloza 2007
brošura Potrošači i prehrambeni aditivi 2009
pamflet Agencija za sigurnost hrane BiH 2009
smjernice Smjernice za uzorkovanje i mikrobiološko ispitivanje hrane u okviru službenih kontrola 2012
smjernice Smjernice za voćne sokove, voćne nektare i slične proizvode 2010
smjernice Smjernice o metodama uzorkovanja žitarica u svrhu službene kontrole mikotoksina u hrani 2011
smjernice Smjernice o standardima za stavljanje jaja na tržište 2011
vodič Vodič dobre higijenske prakse u proizvodnji mlijeka 2012
vodič Vodič o higijenskom minimumu za osobe u kontaktu s hranom 2012
vodič Vodič o implementaciji HACCP principa kod određenih subjekata u poslovanju sa hranom 2012
vodič Vodič o implementaciji pojedinih članova Zakona o hrani 2012
vodič Vodič o principima za prevenciju i smanjenje kontaminacije žitarica sa fusarium toksinima 2012
vodič Vodič o sigurnosti hrane za primarne proizvođače 2012
vodič Vodič o zakonskim propisima za nadzor kontaminanata u hrani i joniziranje hrane 2012
vodič Vodič za sljedivosti, povlačenje i opoziv hrane 2012
brošura Brošura o implementaciji Pravilnika o pružanju informacija potrošačima o hrani 2014
pamflet Antimikrobna rezistencija 2014
pamflet Campylobacter 2014
pamflet Zoonoze 2014
priručnik Priručnik za uzorkovanje reprodukcionog materijala bilja i proizvoda koji sadrže i ili se sastoje ili potiču od genetički modificiranih organizama (GMO) 2014
smjernice Smjernice/vodič o fosforu i fosfatima, obračunu ukupnih fosfata i preračunu dozvoljenih količina u proizvodima od mesa  2015
smjernice Smjernice/vodič o prisutnosti mikotoksina, deoksinivalenola, zearalenona, ohratoksina A, fumonizina B1+B2 i toksina T – 2 i HT – 2 u proizvodima namijenjenim za hranidbu životinja 2015
brošura Brošura o istraživanju kvalitete soli na tržištu Bosne i Hercegovine 2017
smjernice Smjernice za tumačenje rezultata ispitivanja kakvoće meda 2018
smjernice Smjernice za opisivanje različitih kategorija hrane iz Dijela E Priloga II. Pravilnika o prehrambenim aditivima 2018
smjernice Tehničke smjernice i upute za uzorkovanje za kriterij higijene procesa za Campylobacter u trupovima pilića 2018
smjernice Smjernice za uzorkovanje hrane u svrhu provođenja Višegodišnjeg programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla 2018
smjernice Smjernice za dobru higijensku praksu i primjenu načela HACCP-a u peradarskim klaonicama i rasjekaonicama 2018
brošura Genetski modificirani organizmi – stanje i perspektive 2018
smjernice COVID-19 i sigurnost hrane: Smjernice za poduzeća u prehrambenom sektoru 2020
smjernice Kod prakse za smanjenje kontaminacije hrane sa policikličnim aromatskim ugljikovodicima (PAU) iz procesa dimljenja i direktnog sušenja 2020