Pozitivno mišljenje Ureda za reviziju institucija BiH na financijsko poslovanje Agencije za sigurnost hrane BiH za 2019. godinu

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine obavio je reviziju financijskih izvješća Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2019. godinu i, u vezi s istom, reviziju usklađenosti. Revizija financijskih izvješća i revizija usklađenosti podrazumijeva proces objektivnog prikupljanja i procjenjivanja dokaza, kako bi se utvrdilo jesu li predmeti revizije, tj. financijska izvješća, kao i aktivnosti, financijske transakcije i informacije, usklađeni s odgovarajućim kriterijima koji su sadržani u zakonima i drugim propisima.

Prema mišljenju Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, aktivnosti, financijske transakcije i informacije Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2019. godinu u skladu su, u svim materijalnim aspektima, sa zakonima i drugim propisima koji su definirani kao kriteriji za datu reviziju.

U Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2019. godinu također je navedeno kako financijska izvješća Agencije prikazuju istinito i fer, u svim materijalnim aspektima, financijsko stanje imovine, obveza i izvora sredstava na dan 31.12.2019. godine i izvršenje proračuna za godinu koja se završava na navedeni datum, u skladu s prihvaćenim okvirom financijskog izvješćivanja.

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2019. godinu dostupno je na sljedećoj poveznici.