Poziv za prijavu u bazu eksperata Agencije za sigurnost hrane BiH

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine poziva sve znanstvenike specijalizirane za oblast sigurnosti hrane da se prijave u bazu eksperata, koja će, pored ostalog, biti jedan od izvora podataka za formiranje Znanstvenog vijeća i Znanstvenih odbora, tijela Agencije u skladu s člankom 55. i 62. Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH,“ broj 50/04). Prijava se obavlja elektronskim putem, popunjavanjem obrasca koji je dostupan na službenoj web stranici Agencije (www.fsa.gov.ba)  i prilaganjem životopisa i bibliografije kandidata, a navedeni dokumenti dostavljaju se na e-mail agencija@fsa.gov.ba.

U skladu s odredbama članka 53., stavak 5. Zakona o hrani, zadaci Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine obuhvaćaju i pružanje:

  • znanstvenih savjeta, te znanstvene i tehničke potpore vezano uz ljudsku prehranu u vezi sa zakonodavstvom Bosne i Hercegovine, kao i pomoći u komunikaciji vezano uz pitanja prehrane u okviru programa zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini,
  • znanstvenih mišljenja o drugim pitanjima vezanima uz zdravlje i dobrobit životinja i zdravlje bilja,
  • znanstvenih mišljenja o proizvodima, uključujući hranu i hranu za životinje vezano uz genetski modificirane organizme.

Prijavom u bazu eksperata i uključivanjem u aktivnosti Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pomoći ćete nam u postizanju našeg cilja – osiguranju visoke razine zaštite života i zdravlja ljudi.

 

Obrazac za prijavu možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

https://www.fsa.gov.ba/fsa/bs/propisi-i-javne-konsultacije/javne-konsultacije?id=149