Javni poziv za prijavu tijela za ocjenjivanje sukladnosti

Javni poziv za prijavu tijela za ocjenjivanje sukladnosti za proizvode za zaštićene oznake podrijetla, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta
U „Službenom glasniku BiH“, broj 90/18, objavljen je Pravilnik o sustavima kvalitete za prehrambene proizvode, kojim se propisuje postupak zaštite oznaka podrijetla i zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla te postupak zaštite oznaka zajamčeno tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda na području Bosne i Hercegovine, kao i postupak za podnošenje zahtjeva za registraciju i podnošenje prigovora za oznake podrijetla, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake zajamčeno tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda na razini Evropske unije.
Sukladno sa člankom 42. stavak (1) Pravilnika o sustavima kvalitete za prehrambene proizvode, za zaštićene oznake podrijetla, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta koje označavaju proizvode, provjeru sukladnosti sa specifikacijom provodi jedno ili više kontrolnih tijela koja djeluju kao tijela za ocjenjivanje sukladnosti za proizvode ovlašćena od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
Svi subjekti koji su zainteresovani za ovlašćivanje kao kontrolna tijela za ocjenjivanje sukladnost za proizvode za zaštićene oznake podrijetla, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta, mogu se javiti na ovaj Javni poziv i Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija), dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • Dokument o akreditaciji od Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine ili drugog međunarodnog tijela ovlašćenog za akreditaciju prema zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17065.
  • Dokumenta kojima dokazujete odgovarajuće garancije objektivnosti i nepristrasnosti te dokumenta da ima na raspolaganju osposobljene stručnjake i resurse potrebne za obavljanje potvrđivanja sukladnosti sa specifikacijom.
  • Tijela za ocjenjivanje sukladnosti iz drugih država moraju dostaviti dokaze na jednom od jezika u službenoj uporabi u Bosni i Hercegovini da su akreditirana i ovlašćena za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda i pisanu izjavu da će svi postupci i vođenje dokumentacije biti na jednom od jezika u službenoj uporabi u Bosni i Hercegovini.

Navedene dokumente, potrebno je dostavit u Agenciju, u zatvorenoj kuverti putem pošte. Kontakt osoba po navedenom javnom pozivu je Amela Isić, šef Odsjeka za pravne poslove (telefon 036/336-950, e-mail isic@fsa.gov.ba), te vas molimo da imenovanu kontaktirate u slučaju bilo kakvih pitanja. Ovaj javni poziv je stalno otvoren za prijavu zainteresovanih subjekata.
Po podnošenju kompletne dokumentacije, Agencija priprema Odluku o ovlašćivanju jednog ili više kontrolnih tijela za ocjenjivanje sukladnosti, koja se dostavlja Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na donošenje.
Listu ovlašćenih tijela za ocjenjivanje sukladnosti, Agencija objavljuje u „Službenom glasniku BiH“, i na svojoj web stranici www.fsa.gov.ba.