ICMSF: Ne postoje dokumentirani dokazi da je hrana značajan izvor i/ili put prijenosa virusa SARS-CoV-2

Međunarodno povjerenstvo za mikrobiološke specifikacije za hranu (International Commission on Microbiological Specifications for Foods, ICMSF) objavilo je 3. rujna 2020. godine „Mišljenje o SARS-CoV-2 i njegovoj vezi sa sigurnošću hrane“.

U dokumentu se, između ostalog, navodi da je COVID-19 uzrokovao velike poremećaje u proizvodnji, trgovini i distribuciji hrane, a u nekoliko regija širom svijeta to je utjecalo i na sigurnu opskrbu hranom. U tom smislu su se s najvećim izazovom suočile zemlje s niskim i srednjim dohotkom. Često nije bilo prepoznato je li uzrok tih poremećaja bolest radnika, obustava rada, zabrinutost da je hrana put prijenosa ili drugi razlozi koji nisu izravno povezani s hranom. Kako navodi ICMSF, stvorena je percepcija da sigurnost hrane predstavlja rizik, iako dosad nema dokaza da je tako. Zbog navedene percepcije sigurnosti hrane i puteva transmisije SARS-CoV-2, pojedine zemlje zabranjuju uvoz hrane, testiraju uvozne proizvode i/ili zahtijevaju izjavu/potvrdu da je hrana slobodna od COVID-19.

S obzirom da ne postoje dokumentirani dokazi da je hrana značajan izvor i/ili put prijenosa virusa SARS-CoV-2, ICMFS smatra da navedene kontrole nisu znanstveno opravdane te da se subjekti u poslovanju s hranom trebaju usredotočiti na zaštitu radnika, potrošača i gostiju restorana od prijenosa infekcije s osobe na osobu.

Otkrivanje genetskih tragova virusa SARS-CoV-2 na hrani može potaknuti zabrinutost za sigurnost hrane, ali to ne upućuje na rizik za javno zdravlje i stoga ne bi trebalo biti temelj za zabranjivanje trgovine hranom ili pokretanje opoziva hrane. Veoma je važno razlikovati opasnost od rizika porijeklom iz hrane, npr. sama prisutnost infektivnog agensa u hrani ne znači nužno da će nastati infekcija kod čovjeka.

ICMFS u svom Mišljenju od 3. rujna 2020. godine navodi da od početka pandemije COVID-19 do danas ne postoji nijedan dokaz da su hrana, pakiranja hrane ili rukovanje hranom izvor ili značajan put prijenosa SARS-CoV-2 koji uzrokuje COVID-19.  S obzirom da do danas nema potvrđenih slučajeva ili znanstvenih dokaza koji bi ukazali na povezanost konzumacije hrane i pandemije COVID-19, ICMFS zaključuje da je mala vjerovatnost da SARS-CoV-2 predstavlja rizik porijeklom iz hrane.

„Mišljenje o SARS-CoV-2 i njegovoj vezi sa sigurnošću hrane“ dostupno je na sljedećoj poveznici.