BH MENU: Provedeno pilot istraživanje

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u suradnji s partnerskim institucijama, provela je pilot projekt u okviru „Istraživanja prehrambenih navika stanovništva BiH u skladu s EU MENU metodologijom“ koje je podržano financijskim sredstvima Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA).

U okviru pilot istraživanja, kroz kućni posjet, anketiran je 121 ispitanik. Ponovljeno ispitivanje ispitanika provođeno je nakon sedam dana ponovnim posjetom ili telefonskim kontaktom (Computer Assisted Telefon Interview, CATI) ovisno o dogovoru s ispitanikom.

Na terenu su se popunjavale printane forme anketnih upitnika. Uz nadzor mentora prikupljeni podaci uneseni su u specijalizirani softver (Diet Assess & Plan software, DAP) koji je razvijen u skladu sa smjernicama EFSA-e.

Terensko istraživanje provodili su predstavnici šest fakulteta koji su partneri Agencije u ovom istraživanju (Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru, Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Tehnološki fakultet u Zvorniku, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banja Luci i Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli).

Cilj pilot projekta je testiranje upitnika i protokola anketiranja kao i unosa podataka u softver. Podaci prikupljeni u Bosni i Hercegovini bit će harmonizirani s podacima zemalja članica EU te tako postati dio opće europske baze podataka o prehrambenim navikama stanovnika Europe.

Pored fakulteta, partneri Agencije za sigurnost hrane BiH kao vodeće institucije u ovom istraživanju su Institut za javno zdravlje RS i Zavod za javno zdravstvo FBiH. Sudjelovanje predstavnika navedenih institucija u istraživanju je od velikog značaja, osobito u procesu pripreme nacionalnih protokola, obuka istraživača, izradi receptura, kontrole unosa podataka u softver kao i izradi izvješća i procedura zajedno s drugim članovima Tima za istraživanje prehrambenih navika stanovništva BiH.

Na sastanku koji je održan 10. svibnja 2018. godine u Sarajevu partnerske institucije upoznate su s dosadašnjim aktivnostima na realizaciji projekta. Predstavljeni su podaci iz pilot istraživanja koji su uneseni u DAP. DAP platforma je internet aplikacija, kojoj se pristupa putem interneta i koja omogućava korisnicima standardizirano i harmonizirano prikupljanje podataka o konzumaciji hrane i kompleksno procjenjivanje dijetarnog unosa. Trenutačno se ova baza puni jelima koja su specifična u BiH. Za svaku namirnicu određuje se i konzumirana količina, onako kako je to procijenjeno tijekom intervjua.