Pripremne mjere za sudjelovanje korisnica IPA-e u aktivnostima EFSA u razdoblju od 2019-2021. godine

Dr.sci. Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Bernard Uhrl, izvršni ravnatelj Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) razgovarali su, u okviru 72. sastanka Savjetodavnog foruma EFSA-e koji je održan u Reykjaviku, Island, o ključnim aspektima realizacije Ugovora u pripremnim mjerama za sudjelovanje korisnica Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) u aktivnostima EFSA-e u razdoblju od 2019.-2021. godine.

Cilj aktivnosti predviđenih ugovorom je priprema zemalja korisnica pretpristupne pomoći Europske komisije, među kojima je Bosna i Hercegovina, za unaprjeđenje razumijevanja politika EU u području sigurnosti hrane. Uvid u način na koji EFSA funkcionira, uključujući razmjenu znanstvenih i stručnih informacija, pomoći će zemljama korisnicama u provedbi modela analize rizika, koji je definiran Uredbom (EZ) 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća.

Kroz realizaciju projektnih aktivnosti predviđeno je postupno povećavanje sudjelovanja zemalja korisnica pretpristupne pomoći EK u aktivnostima EFSA-e i njezinih znanstvenih mreža, kao i u procesu izvještavanje EFSA-e, što bi u konačnici trebalo doprinijeti izgradnji kapaciteta za procjenu rizika u pretpristupnim zemljama.