Akrilamid u hrani – rizici i preporuke

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u suradnji s Vanjskotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine organizira sastanak na temu „Akrilamid u hrani – rizici i preporuke“ koji će biti održan u petak, 1. prosinca 2017. godine u Sarajevu. Povod sastanku su EU RASFF obavijesti o odbijanju keksa podrijetlom iz Bosne i Hercegovine s granice Republike Hrvatske zbog identificiranoga prekoračenja indikativnoga limita za akrilamid u keksima. Sastanak je namijenjen subjektima u poslovanju s hranom koji se bave proizvodnjom konditorskih proizvoda i proizvoda pekarstva, a pozvani su i predstavnici mjerodavnih tijela Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH.

Predstavnici Agencije će na sastanku predstaviti relevantne informacije o opasnosti po zdravlje potrošača uslijed izloženosti akrilamidu i potencijalnim rizicima, Preporuku Komisije 2013/647/EU za ispitivanje razina akrilamida u hrani, te Uredbu Komisije (EU) 2017/2158 оd 20. studenoga 2017. o uspostavi mjera za ublažavanje učinaka i razina referentnih vrijednosti radi smanjenja prisutnosti akrilamida u hrani.

Također će biti predstavljen dokument „Kod postupanja za smanjivanje razine akrilamida u hrani, koji je donijela Komisija Codex Alimentarius – CAC/RCP 67-2009.

Akrilamid je organski spoj male molekulske mase i visoke topivosti u vodi koji nastaje iz tvari asparagin i šećera koji su prirodno prisutni u određenoj hrani pri njezinoj pripremi na temperaturama koje su u načelu više od 120 °C i uz mali udio vlage. Taj spoj uglavnom nastaje u pečenoj ili prženoj hrani bogatoj ugljikohidratima koja u sirovom stanju sadržava njegove prekursore, kao što su žitarice, krumpir i zrna kave. Znanstveni odbor za kontaminante u prehrambenom lancu (CONTAM) Europske agencije za sigurnost hrane donio je 2015. godine mišljenje o akrilamidu u hrani. EFSA je na temelju studija na životinjama potvrdila zaključke prethodnih procjena prema kojima prisutnost akrilamida u hrani može povećati rizik od razvoja raka kod potrošača u svim dobnim skupinama.

Na temelju sadašnjih razina izloženosti akrilamidu putem hrane utvrđenih na razini EU mogući štetni učinci akrilamida na živčani sustav, prenatalni i postnatalni razvoj i muško reproduktivno zdravlje nisu se smatrali zabrinjavajućima. Sadašnje razine izloženosti akrilamidu svih dobnih skupina putem hrane zabrinjavajuće su zbog njegovih kancerogenih učinaka.

Razine akrilamida mogu se smanjiti pristupom u kojem se ublažavaju učinci, kao što je provedba dobre higijenske prakse i primjena postupaka koji se temelje na načelima analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (HACCP).