IPA 2018 Twinning projekt: Obuka o istraživanju epidemija uzrokovanih hranom

Obuka o istraživanju epidemija uzrokovanih hranom na kojoj su sudjelovali predstavnici mjerodavnih institucija i inspekcijskih tijela u Bosni i Hercegovini održana je 6. i 7. srpnja 2022. godine u Banja Luci. U sklopu obuke, eksperti Instituta za eksperimentalnu zooprofilaksu regija Abruzzo i Molise predstavili su zakonodavni okvir za istraživanje epidemija u Italiji i na razini Europske unije. Sa sudionicima obuke razmatrana su iskustva u vezi s istraživanjem epidemija koje se prenose hranom u Bosni i Hercegovini te ključni izazovi s kojima se suočavaju predstavnici mjerodavnih institucija u Bosni i Hercegovini u istraživanjima epidemija.

Naglašeno je da upravljanje epidemijama povezanim s hranom, istraga i izvještavanje zahtijeva multidisciplinarni pristup na lokalnoj i državnoj, a u određenim slučajevima i na međunarodnoj razini.

Epidemije uzrokovane hranom, pored utjecaja na zdravlje, mogu imati i značajne posljedice po ekonomiju, a veoma je značajna uloga preventivnih mjera kojima se mogu ograničiti negativni učinci epidemija uzrokovanih hranom.

Obuka o istraživanju epidemija uzrokovanih hranom organizirana je u sklopu IPA Twinning projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postupnom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini s pravnom stečevinom EU“. Organizacija ciklusa obuka o  istraživanju epidemija uzrokovanih hranom u Mostaru, Banja Luci i Tuzli dio je komponente projekta koja se odnosi na jačanje kapaciteta nadležnih tijela i subjekata u poslovanju s hranom za provedbu propisa i standarda EU u području higijene hrane i službenih kontrola hrane.