IPA 2018 Twinning projekt: Radionica o preuzimanju Uredbe (EU) 2017/625 o službenim kontrolama

Radionica na kojoj su predstavnici mjerodavnih institucija Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH razmatrali modalitete za preuzimanje Uredbe (EU) 2017/625 o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja održana je 12. i 13. listopada u Zenici.

Radionica je organizirana u okviru IPA Twinning projekta “Podrška EU izgradnji kapaciteta i postupnom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini s pravnom stečevinom EU”. Uz predstavnike Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, na radionici su sudjelovali predstavnici Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, entitetskih ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, entitetskih uprava za inspekcijske poslove, te predstavnici Inspektorata Brčko distrikta BiH.

Uz podršku eksperata iz tri IPA Twinning projekta koji se trenutačno provode u Bosni i Hercegovini u području sigurnosti hrane, veterinarstva i zaštite bilja, predstavnici mjerodavnih institucija iz naše zemlje razgovarali su o aktivnostima koje je potrebno provesti kako bi se procedure službenih kontrola u ova tri srodna sektora uskladile s propisima i standardima Europske unije.

Uredba (EU) 2017/625 o službenim kontrolama Uredba o službenim kontrolama primjenjuje se u Europskoj uniji, uz određene izuzetke, od prosinca 2019. godine, a proširila je dotadašnje područje primjene propisa o službenim kontrolama i na zdravlje bilja i proizvoda za zaštitu bilja pa tako pokriva cijeli poljoprivredno-prehrambeni lanac. Uredbom se unaprjeđuje pristup utemeljen na procjeni rizika, a definiraju se i novi termini, kao što su prijevarne radnje i e-trgovina, te se jačaju kontrole koje provode subjekti u poslovanju s hranom u procesu proizvodnje.