Istraživanje prehrambenih navika stanovništva Bosne i Hercegovine sukladno EU MENU metodologiji

Predstavnici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i partnerskih institucija potpisali su danas u Mostaru Aneks IV Ugovora s Europskom agencijom za sigurnost hrane (EFSA) vezano za provedbu istraživanja prehrambenih navika stanovništva Bosne i Hercegovine u skladu s EU MENU metodologijom.

Uz prethodnu suglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Agencija za sigurnost hrane BiH podnijela je 29.9.2016. godine prijavu na javni poziv EFSA-e za podršku nacionalnim istraživanjima prehrambenih navika sukladno EU MENU metodologiji. EFSA je pozitivno ocijenila prijavu Agencije, te će provedbu navedenog istraživanja financijski podržati u iznosu od 100,000 eura.

Podaci o prehrambenim navikama stanovništva i konzumaciji hrane su veoma značajni za procjenu izloženosti potrošača rizicima podrijetlom iz hrane. Omogućavaju precizniju procjenu izloženosti i pomažu upraviteljima rizika pri donošenju odluka o sigurnosti hrane.

Istraživanje prehrambenih navika stanovništva BIH (BiH MENU) bit će provedeno na individualnoj razini metodom 24-satnog prisjećanja (24-hour recall), te ponovnim posjetom ili telefonskim kontaktom (CATI – Computer Assisted Telefon Interview) ovisno o dogovoru s ispitanikom. Obuhvatit će ukupno 1188 stanovnika BiH (758 stanovnika Federacije BIH, 400 stanovnika RS i 30 stanovnika Brčko Distrikta BiH) u dvije skupine – adolescenti i odrasli. U razdoblju od 2017.-2019. godine planirano je provođenje opsežnih priprema, pilot projekta koji će obuhvatiti 10% planiranog uzorka i terenskog prikupljanja podataka. U svrhu istraživanja bit će korišten specijalizirani softver (Diet Assess & Plan software, DAP) razvijen u skladu sa smjernicama EFSA-e koji omogućava sveobuhvatnu evaluaciju prehrane i planiranje temeljeno na procjeni unosa hrane.

Pored Agencije za sigurnost hrane BiH, kao vodeće institucije, u istraživanju će sudjelovati Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, Zavod za javno zdravstvo RS, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru, Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Tehnološki fakultet u Zvorniku, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banja Luci i Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli.